follow url

Herşeyden Biraz

Herşeyden Biraz

раствор опия Gönderildi.Sibel Veldet in Edebiyat & Şiir

go to link Dün bir film izledim, doctor filmin ad? da “Evrenin Askerleri”.. Bir ço?umuzun bildi?i izledi?i, dosage izlemese bile ad?n? duydu?u bir film. 4 seriden olu?uyor  ve son filmi de “?ntikam”. Tabi ki de koskoca filmi yorumlamak bana dü?mez e?er öyle zannettiyseniz çoktan yaz?y? okumay? b?rakm??s?n?z demektir. Öyleyse madem kimse kalmad? ben de size tekrar görü?mek  üzere diyeyim.. Tamam, ?akayd? ciddile?ip as?l konumuza gelelim. Asl?nda bahsetmek istedi?im ?ey filmin kendisinden çok  filme yap?lan izleyici yorumlar?..

Спайс в Партизанске Bir yorumda filmin 4. Part?nda, anca anla??ld??? yaz?yordu. Bu yüzden kar???k gelmi? sevmemi? filmi izleyici. ?nsan?m?z?n ço?u direk duyuya hitap eden film, müzik vs.leri seviyor. Film ne kadar kötü çekilmi? olursa olsun e?er bir siyaset güdüyorsa o film güzeldir, ya da bir müzi?in sözlerinde “ Allah belan? versin, seni seviyordum” vs gibi basit cümlelerle kurulmu? cümleler varsa ve bu da ayr?lm?? ki?inin duygular?n? anlat?yorsa o müzik güzeldir. Belki örnekler çok uç oldu ama bizler ço?u zaman fanatik olmamay? beceremiyoruz. Her konuda, her olayda fanati?iz, sabit dü?üncelerimiz var. Dü?üncelerimize, büyüme, olgunla?ma, de?i?me  ve geli?me hakk? vermiyoruz. E?er o filmde meseleyi ilk 5 dakikada anlam?? olsayd?k ve sonucunu da, duygular? da bilebilseydik o zaman o filmi izlemenin ne anlam? kal?rd?? Sadece beynimizi otomatik olarak kasede sarm?? olurduk, o kadar. Oysa ki ne olaca??n? bilmeden, gerilerek, tahminlerde bulunup, yan?larak ve en önemlisi de olaylar? farkl? bak?? aç?lar?ndan görüp, ufkumuza gökyüzüyle birle?mek üzere bir basamak daha ekleyerek  izledi?imizde emin olun beynimiz bu yeni ufku hiç beklemedi?iniz bir olayda , mekanda ortaya kar???k yaparak bizlere bir ?ekilde sunacakt?r. Böylece 4 i?lem bir hesap makinas?n?n bile asl?nda binlerce kodla yaz?ld???n?n derinli?ine ula??p hayata farkl? bir pencereden bakabileceksiniz. Peki nas?l hesap makinas?na kadar geldi bir yorum? Anlatay?m.. Bizler film izlerken, müzik dinlerken , kitap okurken robot gibi sadece yaz?lana, anlat?lana, gösterilene de?il , bir bütün olarak her bir ayr?nt?s?na bakaca??z. Arkas?nda yatan eme?i görece?iz, böylece izledi?imiz dinledi?imiz her neyse o bize daha k?ymetli gözükecek, böylece adil olmay? ö?renece?iz. Bazen büyük beklentilerle izledi?imiz bir filmden istedi?imiz hazz? alamamakta bizi, o filmi kötülemeye iter. Fakat bazen öyle duygular vard?r ki tarif edilemez ve bunu göstermeye teknoloji bile fazlas?yla yetersiz kal?r. Hadi yapmay?n, bizler ne zaman tamamen dürüst olduk her konuda? Ne zaman isteklerimizi do?rudan iletebildik kar?? tarafa? ??te bu yüzdendir ki iletirken s?k?nt? çektik.. ?nsan?z, yap?m?z bu. Dü?ünmekten korkmay?n, beyninizi çal??t?r?n, zorlay?n, gerçekten keyifli..

спайс зеленоград закладки Biraz teknoloji, biraz edebiyat ve ço?u da hayat..

Sibel Veldet                                                                                                                                                                                                 -?efin Salatas?-

Hakkında Sibel Veldet

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine