http://zhituojichu.com/asleep/[TRANSLITN]-326.html

Bir Sevgi Filizinin İnsanlık Macerası

Bir Sevgi Filizinin İnsanlık Macerası

Gönderildi.Sibel Veldet in Edebiyat & Şiir

Hayal edece?iz bir gün.. Dolu dolu sofralarda eksik olan su gibi hayal edece?iz. Var olan?, order olmayanla tamamlamay? ö?renece?iz. ?nanman?n; güvenmekle, advice umut etmekle, hayal etmekle ayn? anlama geldi?ini anlayaca??z. Kahkahalar atamasak da hiç eksilmeyen minnetli bir tebessüm yerle?ecek yana??m?za. Olumsuzluk ekleri kalkacak, çünkü her ?ey bir gün mutlaka olacak… ?nan?yorum, hayalini kurup her gün daha da umut edip mutlu oluyorum, çabal?yorum olmas? için ve çabalaman?n verdi?i i?e yaram??l?k duygusuyla kendimi daha da önemli hissediyorum. ?steklerimin sonucunun mutluluk oldu?unu biliyorum. Önemli olmak, sorumluluk sahibi olmakt?r, biliyorum. Üstüme dü?eni yap?yorum ya?ad???m toplumda. Benlikle ba?layan bir dü?ünceden milyonlara uzan?yor fikirlerim. Tebessümüm yay?l?yor, yüreklere umut oluyor. Umut, yar?n? i?aret ediyor. Herkes bir çaba çal???yor. Ve bir gün herkes anl?yor ki asl?nda her ?eyin ba?? bir filizlik bir sevgi tohumundan ibaretmi?. Bu cesaretli yolculukta sadece bir filize güvenmenin verdi?i ?a?k?nl?kla co?kuya dönü?üyor tebessümler.

Sonra bir sabah uyan?yoruz. Güne? parlak, göz al?c? k?yafetiyle kucakl?yor. Sevgisini, s?cakl???ndan anl?yorum. Ürpertmiyor içimi, aksine yeniliyor ruhumu. ?a??r?yorum… Ne ben daha öncesi böyle mutlu bir güne uyand?m, ne de güne? bu kadar sevgi doluydu bana.

H?zl?ca giyinip ko?uyorum sokaklara, herkes her gün oldu?undan daha farkl?. Kafam? ellerimin aras?na al?p oturuyorum güne?e s?rt?m dönük.  Ve birden kendimi simsiyah bulutlarla kapl?, gürültüden dü?üncelerimi bile zor duydu?um bir yerde buluyorum. Biraz dola??yorum, anl?yorum ki bir yer de?il, her yermi? buras?. Her yer, simsiyah ve gürültülüymü?.

Bu, her yerde hayal etmi?im, o kadar hayal etmi?im ki bir an gerçekten hissetmi?im o güzel dünyay?. Fakat gerçekle?mesine az bir zaman kala her ?ey yok olmu?.

Hay?r, oraya kadar gitmi?ken, o güzelli?i görmü?ken bu kötü kokulu yerde ya?ayamam.

Ko?uyorum, arkamda binlerce insan, ko?uyoruz. Daha ya?an?labilir bir dünya için…

Sibel VELDET                                                                                                                                                -?efin Salatas?-

Hakkında Sibel Veldet

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine