http://www.caniloro.it/twilight/kupit-sol-v-yuzhno-sahalinske.html

Kürt Meselesi

Kürt Meselesi

Питкяранта купить Шмыг Gönderildi.Veli Reçber in Yazarlar, Yorum & Görüş

http://telegra.ph/Kupit-Dur-Mozhajsk-04-13 Bir sava? ne zaman ba?lar sorusu üzerinden giderek Kürt meselesini irdelemeye çal??al?m. Gerçekten bir sava? ne zaman ba?lar ya da bir sava? cephe de mi ba?lar sorular?na arayaca??m?z cevaplar bizi bu meselenin tarihi derinliklerine sosyal ve psikolojik alt yap?s?na götürecektir.

Йошка купить Рафинад Bir sava? cephede ba?lamaz elli y?l, viagra dosage yüz y?l hatta iki yüz y?l öncesinden ba?lar. Taraflar cephe de son kozlar?n? oynarlar ve bir sava??n en ac? bölümünü cephede silahlarla kanla noktalarlar ve ç?karlar?n? birbirine kabul ettirmeye çal???rlar.

http://www.matthias-friedrich.de/executive/stokgolmskiy-opit-lecheniya-narkomanii.html Ve siz bir sava??n, bir terör sava??n?n mücadelesini verirken Türkiye ve Türkiye bölgesi üzerinde stratejik planlar? ve hamleleri olan küresel güçler ve bu güçlerin bölgeye gerek siyasi gerek askeri müdahaleleri çe?itli aç?lardan PKK ile yap?lan mücadelenin yöntemini de?i?tirmi?tir. Sadece Türkiye aç?s?ndan de?i?imler de?il PKK’n?n yap?s?nda ve ideolojisinde de de?i?imler yaratm??t?r.

http://theawaz.com/phone/v-miksi-soli-ryazan-gorode.html Kurulu? temelleri Marksist ve Leninist temeller üzerinde olan PKK ( Kürdistan ??çi Partisi ) silahl? mücadele yolu ile bir sosyalist Kürt devleti kurma amac?yla kurulmu?tur. ( 1978 )

here PKK kurulu?undan 1993 y?l?na kadar köylerde koruculara yönelik ve ilçelerde güvenlik güçlerine yönelik silahl? eylemler gerçekle?tirdi. Gerilla sava?? i?e varl???n? Türk kamuoyuna ve Dünya Kamuoyuna kabul ettirdi. 1979 y?l?nda Türkiye topraklar? d???na ç?k?p Suriye’ye geçen Abdullah Öcalan örgütü buradan yönetiyordu. 1993 sonras? PKK siyasi yap?lanma sürecine girdi. Meslek kurulu?lar?nda, sendikalarda, sivil toplum örgütlerinde yer almaya ba?layan örgütün siyasi temsilcileri ve sempazisyenleri PKK’n?n siyasi yap?lanmas? sürecinin temellerini atm??t?r. DEP in kat?lmas?ndan sonra yurt d???na ç?kan bir çok DEP’li milletvekili Avrupa’da çe?itli meclis kurdu.

http://amfstore.ru/vsevolozhsk-kupit-koka.html Dünya’da so?uk sava? döneminin bitmesi ve Sovyetlerin da??lmas? ile 1990’l? y?llarda PKK’n?n kurulu? felsefesinde de de?i?ime yol açm??t?r. Bu günkü süreç bunun en belirgin göstergesidir.

go to site Peki otuz be? y?ll?k bu sava??n Türkiye aç?s?ndan de?erlendirmesi nedir? Otuz be? y?lda harcanan 450 milyar dolar , ölen on binlerce gencecik insan, binlerce gazi, bo?alt?lan binlerce köy, farkl? mücadele ve sava? yöntemleri, at?lan bombalar,gözü ya?l? anneler, mermiler ve en önemlisi otuz be? y?ld?r at?lan bir slogan ‘ ?ehitler ölmez vatan bölünmez’ slogan? …?öyle dönüp bir geriye bakt???m?zda kocaman bir hatalar tablosu görece?iz. Sonuç otuz be? y?ld?r bitirilemeyen finansman? kesilemeyen silah kayna?? kesilemeyen ba?lant?lar? kesilemeyen bir politika öyküsü…

Купить героин в Новый Уренгой Abdullah Öcalan yakalan?p Türkiye’ye getirildi?i günü hat?rlay?n?z uçaktaki halini, mahkemedeki görüntülerini, ve ifadesinin ?u çarp?c? cümlelerini ‘kullan?ld?m demi?ti… bitirmeye hizmet etmeye haz?r?m demi?ti’ hat?rlay?n?z.

купить План Химки Küresel güçlerin Türkiye ve bölgesi üzerinde kendi ç?karlar? do?rultusunda haz?rlad?klar? küresel ekonomik politikalar?n? ve enerji politikalar?n? göz önünde bulundurdu?umuz zaman tarihte hep kullan?lan iki kemsin tespitini do?ru yapmak gerek…

CIA solculu?u ve milliyetçili?i yapanlar d?r. Komünizm ile mücadele derneklerini kurup buralarda mandac?l??n esiri olanlar, CIA solculu?u yapanlar bu gün küreselle?me k?skac?ndaki Türkiye’nin demokratik temellerini ?mral? sürecinde atmaya çal???yor.

SONUÇ : Kaybeden ezilen Türk ve Kürt halk? olmu?tur. Halklar?n karde?li?i olmu?tur.

Abdullah Öcalan AKP nin Türk siyasi tarihine kazand?rd??? ikinci Abdullah olmu?tur.( Birincisi Abdullah Gül )

Peki sizce tarih kimi yazacak Recep Tayip ERDO?AN’? m? Abdullah Öcalan’? m??

Veli Reçber

Hakkında Veli Reçber

2 yorumlar

  1. Ne anlatıyosun kardeşim sen? Yazı mı şimdi bu? Yer doldur diye para mı veriyorlar sana?

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine