http://www.test.malcriada.se/forfeit/[TRANSLITN]-404.html

Kuzey Irak ve Türkiye’nin Enerji İlişkileri

Kuzey Irak ve Türkiye’nin Enerji İlişkileri

Gönderildi.Yunus Emre Sarıbuğa in Yazarlar, Yorum & Görüş

2003’ten bu yana büyük bir kaosun oldu?u Kuzey Irak’ta sular günümüzde yava? yava? durulmakta.ABD ordusunun Irak’? i?galinden bu yana bölgesel kürt yönetimi ve merkez yönetim aras?nda çokça sorun ya?anm??t?r.ABD ordusunun Irak topraklar?na girmesinin nedeni her ne kadar kimyasal ve kitle imha silahlar?n? bulundurdu?u ve Saddam yönetiminin El Kaide’ye destek vermesi olarak gösterilse de as?l sorunun bu olmad??? a?ikard?r.Irak konumu itibariyle zengin petrol yataklar? ve do?algaz rezervlerine sahiptir.2010 y?l?nda Irak Petrol Bakan? Hüseyin ?ehristani bilinen petrol rezervini 505 milyar varil, order ç?kar?labilir sabit rezervin ise 143.1 milyar varil oldu?unu bildirmi?tir.Bu Irak’?n Suudi Arabistan’dan sonra en büyük ikinci rezerve sahip olan ülke konumunda oldu?unu göstermektedir.Bir tarafta bu kadar zengin petrol yataklar?na sahip olan ,uluslararas? düzeyde söz sahibi olmayan ve iç sorunlarla mücadele eden güçsüz bir ülke,di?er yanda enerji talebi giderek artan,sürekli büyüyen ve geli?en, dünyaya söz geçiren süper güç bir ülke.Bunun sonucu olarak ABD ‘nin Irak’a sald?rmas?n?n nedeninin enerji oldu?u her ne kadar inkar edilse de birçok uzman, akademisyen ve stratejistin görü?ü bu yöndedir.

Gelelim Irak’?n durumuna, bölgesel kürt yönetimi lideri Mesut Barzani merkezden ba??ms?z olmak için Amerika’n?n büyük petrol ?irketleriyle gizli anla?malar yapmaktayd?.Bunun için ABD deste?ini alan Barzani yönetimi Musul,Kerkük,Diyala gibi zengin petrol yataklar?na sahip bölgeleri kendi yönetimine dahil etmek istemekteydi.Bunun üzerine ABD ‘nin dev petrol ?irketi Exxon mobil ile çe?itli petrol arama ve ç?karma faaliyeti için çal??malar ba?lat?ld?.Bu büyük rezervlerin pe?inde olan ABD kendine yanda? yönetimleri getirmek için sava?a kadar elinden geleni yapm??t?r.?stedi?ini alan ABD ?u an Irak’tan çekilmi? ve büyük petrol ?irketletini bölgeye yerle?tirmi?tir.

Burada Türkiye’nin üzerine büyük görevler dü?mektedir.Jeopolitik konumu itibariyle Türkiye oldukça önemli bir yere sahiptir.Bütün önemli petrol boru hatlar?n?n projelerinde mutlaka transit bölge olarak yer almaktad?r.Fakat ülkemiz petrol ve do?algaz bak?m?ndan oldukça avantajs?z ve tamamen d??a ba??ml?d?r.Bu da ülkemizin eknonmik,siyasi ba??ms?zl???n? tehlikeye atmaktad?r.Bunun için petrol ve do?algaz ihracat? yapmam?z gereken ülkelerin Türkiye ile iyi ili?kiler halinde olmas?n? isteriz.Ayn? zamanda konumumuzu kullanarak eknonomik petrol ihracat?n?n yollar?n? aramal?y?z. S?n?r kom?umuz olan Irak bugün bizim için kayda de?er ölçüde önemlidir.Bulundurdu?u petrol rezervleri ile ekonomik ve hesapl? ihracat yapmaya oldukça müsaittir.Kuzey Irak yönetimi ile Türkiye’nin kamu ?irketi olan TPAO’nun gerekli anla?mlar? yaparak Türkiye’ye ihraç edilen petrolün bir an önce art?? göstermesi gerekmektedir.Ayn? zamanda özel sektörün burada arama faaliyetlerine kat?larak Irak yönetimi ile iyi ili?kiler kurmas? ülkemizin lehine olacakt?r.Uluslararas? Ba?ekonomisti Doktor Fatih Birol’un da görü?ü bu yöndedir.Yapt??? röportaj?n birinde ^Türkiye için enerjide üç önemli ülke var: Irak,Irak ve Irak’t?r^ ifadelerine yer vermi?tir.Buradan da anla??ld??? gibi bu bölgenin Türkiye için önemi tart???lmazd?r.

Sonuç olarak Türkiye bu f?rsat trenini kaç?rmamal?d?r.Yan?ba??m?zda petrol ihracat?yla dünyada ilk s?ralarda yer almaya aday bir ülke vard?r .Bunu de?erlendirip Irak ile ili?kilerimizi enerji alan?nda oldukça iyi tutup ,bu alanda gerekli siyasi ve ekonomik tedbirleri al?p bunu de?erledirmeliyiz.Bu süreçte geli?meleri yak?ndan izleyip yeni ad?mlar? atmak için haz?rl?kl? olmal?y?z.

Купить закладки гашиш в Грозном Yunus Emre SARIBU?A

see Yalova Üniversitesi

купить закладку книг спб Enerji Sistemleri Mühendisli?i Bölümü

Hakkında Yunus Emre Sarıbuğa

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine