İzmir Kitap Fuarı

İzmir Kitap Fuarı

Her sene nisan aylar?nda geleneksel olarak gerçekle?tirilen ?zmir kitap fuar? bu senede tüm ihti?am?yla kitapseverleri bekliyor.

Ülkemizde kitap okumaya kar?? duyulan ihtiyaç zamanla, cheapest teknolojinin hayat?m?za giri?iyle, side effects dü?ü? göstermi?tir. Art?k insanlar uzun soluklu olan aktivitelerden kaç?n?rken bunun yerine daha k?sa sürede gerçekle?tirilen aktivitelerden keyif almaya ba?lam??lard?r. Hayat?n bu h?zl? temposunda yava? olarak gerçekle?en ?eylere kar?? insanlar?n hiç tahammülü yok. Daha sab?rs?z yeni nesiller kap?m?zda. Günümüz gençleri hayatlar?ndaki birçok ?eyin çabucak gerçekle?mesini istemektedirler. Bunun sonuçlar? olarak yeni nesil, store kitap okuman?n insanlara kazand?rd??? birçok vas?ftan uzakta ve küçük ya?ta elde edilen kitap okuma yetisini kazanmadan yeti?mektedir.

Kitaplara olan ilginin artmas? ve insanlar?n kitaplara daha kolay ve uygun fiyatlarla ula?mas?n? sa?layacak en önemli organizasyonlardan biridir kitap fuarlar?, en önemli yanlar?ndan biri de okuyucular ve yazarlar?n bir araya gelerek, ak?llarda kalan sorulara cevaplar?n bulunabilece?i bir ortam?n sa?lanmas?d?r. ?nsanlara kitap kültürü kazand?rmak amac?yla kitap fuarlar?n?n yayg?nla?mas? ve tüm ?ehirlerimizde düzenlenen organizasyonlar haline gelmesi gerekmektedir.

Diledi?iniz kadar kitaba ula?t???n?z, aray?p ta bulamad???n?z birçok yay?n?n yan?nda, söyle?ileri, konferanslar?, sergileri ve yazarlar? ile ?zmir kitap fuar? herkesin ziyaret etmesi ve görmesi gereken yerlerden biri.

Fuar alan?na girmeden önce, daha kap?n?n önünde, elinize verilen ufak krokide etkinlik takvimi, yay?nevlerinin fuar alan?ndaki yeri, hangi yazarlar?n ne zaman gelece?i gibi detaylar? ve aç?klamalar? görünce organizasyonun ne kadar kapsaml? ve sistemli ilerledi?ine tan?k oluyorsunuz.

Fuar alan?na girince sizi kocaman bir alan kar??l?yor ve kap?da size verilen krokiye çok ihtiyac?n?z oluyor. Yay?nevlerini bu ?ekilde buluyorsunuz. Birçok yay?nevi var ve bu sebepten ötürü fuar? bir günde gezmek adeta olanaks?z, kitaplar?n aras?nda dola??rken neden etkinli?in bir hafta sürdü?ünü anl?yorsunuz. Fuarda her ya?tan insana göre ve her tarzda kitap mevcut oldu?u için kitap be?enmeme lüksünüz yok. Hatta onu mu alsam, yoksa bunu mu alsam diye karars?zl??a dü?me ihtimaliniz çok yüksek. Biraz ?ansl?ysan?z çok istedi?iniz bir kitab? yazar?ndan imzal? olarak bile alabilirsiniz.

Sahaflar?n o eski, kitap kokan ve devasa kitap kuleleri yüzünden çok dar olan dükkanlar?yla boy ölçü?emese de ?zmir kitap fuar?, organizasyon olarak ve senede sadece bir hafta olmas?na ra?men üzerine toplad??? ilgiyle insan? kitap okumaya te?vik ediyor adeta.

Закладки россыпь в Ейске Süleyman I??k

Sakarya Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i Bölümü

Hakkında Süleyman Işık

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine