“Heba”: Kendi dilini yaratan dilin yarattığı bir roman

Romanda dilin imkânlar?n? iyi kullanmak ba?ka, try bir roman dili yaratmak ba?kad?r. Üstelik bu ikisini yapmak, tam bir ustal?k ister…

1800’lerin ilk çeyre?inden bugüne, neredeyse denenmemi? bir tekni?in kalmad??? roman sanat?nda dil ile üslubu birbirinden ayr?lmaz hale getirmek, mutlaka biri di?erinin içine geçece?i için konuyu da bir dile dönü?türmek, edebiyatta ne kolay rastlan?r i?lerdendir ne de edebiyatta iyi bir yer edinme kayg?s? ile yap?l?r yahut böyle yap?l?rsa ba?ar?ya ula??r. Hasan Ali Topta?’?n konu-üslup ayr?m?nda de?erlendirmeye f?rsat vermeyen yap?s?, roman?n bütününün bir roman dili olarak kurgulan???yla bu u?ra??n nadir u?ra??lm?? ve ba?ar?lm?? örnekleri aras?nda.  Bu roman dili yarat?m?n?n da, Topta?’? tan?d???m?z Gölgesizler adl? roman?n? yay?mlad??? günden beri atfedildi?i gibi, Kafka ak?m?n?n tipik özelli?i olan sadeli?in gücüne dayanarak yap?yor olu?u ise ayr?ca önemli…

Zebercet’i görür gibi olmak

Hasan Ali Topta?’?n ba?kalar?n?n h?rslar?nda ve vurdumduymazl???nda parçalanan Ziya’n?n ya?am?n? 7 bölümde anlatt??? Heba, dilden ayr? dü?ünülemeyecek, dahas? dil olmazsa ya?am?n? sürdüremeyecek bir konuyla aç?l?p sonlan?yor. Türk edebiyat?n?n en özgün eserlerini veren yazarlar?ndan Yusuf At?lgan’?n kimsenin pek u?ramad??? bir Anadolu otelinin (Anayurt Oteli) i?letmecisi Zebercet’inin, nevrozlar?yla okurun beynine âdeta sökülemeyen bir çivi gibi çakt??? karakterinin fazlal?klar?ndan ve gösteri?inden s?yr?lm?? bir türde?i izlenimini çok kuvvetli veriyor Ziya.  Fakat Ziya’n?n Zebercet’in daha postmodern hali oldu?unu söylemek mümkün olmad??? gibi, Zebercet ile Ziya aras?nda edebi bir iyi örne?i takip etmesi kuram?n?n d???nda dü?ünmek, Heba’y? heba etmek anlam?na gelebilir.

Ya?am?n de?i?ti?i çocukluk an?

Çocuklu?unda hiçbir neden yokken can?n? ald??? ku?un vicdan azab?n?n yüre?inde kanatlan???, gözünü her aç?p kapatt???nda korkudan titredi?i yata??n?n alt?nda da gerçek ile dü? aras? bir varl?k olarak ku?un canlanmas?yla ya?am? de?i?en Ziya’n?n hikâyesidir, Heba’da bir roman diline dönü?en. Art?k Ziya’n?n hayat? öldürdü?ü yahut zihninde var etti?i ku? ile kaderi ayn?d?r ve Ziya, o ku? gibi, tüyü yast???n üzerinde olacak kadar vard?r ve de kimsenin onu görmeyece?i kadar Ziya’ya ait olu?uyla yoktur art?k. Roman?n ilerleyen bölümlerinde; Ziya’n?n Suriye s?n?r?ndaki berbat askerli?i ve hamile e?ini bir bombal? sald?r?da kaybedip bir süre sonra da ya?ad??? kenti terk ederek asker arkada?? Kenan’?n köyüne yerle?mesi ve burada Kenan’?n karde?i Nefise’ye duydu?u uç vermemi? duygularla ürperi?iyle, Nefise’ye â??k köylünün gaddarl???, Kenan’?n iç burkan bir gurur u?runa ölü?ünün hikâyesi ve Ziya’n?n var ile yok oldu?unun anlat?ld??? final, okura Topta?’?n roman?nda ba?ar?yla uygulad??? ad? bu olmasa da yak??t??? söylenebilecek “araf” tekni?inin iyi örne?ini olu?turur. ?nsan ya?am?n?n çocuklukta ?ekillenmekle kalmay?p çocuklukta ya?ananlar?n hayat boyu silinmeyen bir mürekkeple yaz?l? kader misali ki?iyi etkiledi?ini anlat?r Topta?, Ziya’n?n hayat öyküsüyle. Alelade bir insan olmas?, Ziya’n?n olaylara çevresindekilerden daha farkl? anlamlar yüklemesi ve ya?amda kar??la?t?klar? konusunda derinle?mesinin önünde engel de?il, hatta alelade insan olu?undan kaynaklanan ya?am?n her türlü tozu ve casino online pisli?inin gelip üstüne bula?mas?ndan kaynakl? çok ?ey ya?am?? olman?n tecrübesi Ziya’n?n hayat bak???n? farkl?la?t?r?r. Topta?, bize toplumda zaman zaman kar??la?t???m?z, fakat en iyisine bile deli denilebilecek amatör filozoflar?n Türkiye’de ya?arken, üstelik erkek ve s?n?r boyunda askerlik yapanlar?n?n ne denli topluma ayk?r? olabileceklerini anlat?yor Heba’da. Bunu yaparken de, ço?u zaman söz ve davran??lar?n?n nedenini anlamasa da, onu anlamaya yönelik büyük çaba sarf eden ve Ziya’n?n ya?am?nda Ziya fark?na varmasa da büyük yer tutan Kenan karakteri üzerinden var etti?i Anadolulu olgun duru?, Cabbar ve karde?inin kalle?li?inde resmetti?i Anadolulu hainlik ikileminin birbirine tam geçen parçalar?n? olu?turuyor…

Murakami’nin Kafka’s? ayr?

Ço?unlu?u Suriye s?n?r?ndaki bir askeri karakolda geçen roman?n Ziya’n?n bo?altt??? evinin anahtar?n? teslim edi?inde ev sahibesinin anlatt??? hikâyeden olu?an aç?l?? bölümündeki imgesel yo?unluk, iyi romanlar?n iyi ilk cümleleri olur, kuram?n? iyi romanlar?n iyi giri? bölümleri olur, ?eklinde de?i?tirmenin ba?ar?l? örneklerinden. Ayn? zamanda roman?n giri? bölümü, ilerleyen bölümlerdeki Ziya’n?n dü? ile gerçek aras?ndaki Araf’ta kal?? halinin ?ifrelerini veri?i bak?m?ndan da son dönemde dünya edebiyat?nda Japon yazar Haruki Murakami’nin Topta?’?n da dâhil oldu?u Kafka ak?m?n?n postmodern halini yo?un biçimde hat?rlat?yor. Burada Topta? ile Murakami aras?ndaki edebi fark, Murakami’nin roman örgüsünü, söz gelimi Ziya’n?n ya?am?n? anlatt???n? dü?ledi?imizde ortaya ç?kacak olan Avrupa edebiyat?na dayal? izlek ile Topta?’?n Türk edebiyat?na dayal? izle?i olarak kendini ortaya koyuyor. Murakami’nin Avrupala?t?rarak yaz???n? “Roman sanat? Avrupa’ya ait oldu?u için bunu Japonla?t?r?p kimseyi kand?rmaya gerek yok, ancak onlar?n imgesiyle Japonya’da geçen öykü yazabilirim”  ?eklinde bu sözlerle ifade etmeden ifade edi?i, dünyaca alk??lan?p belki birkaç y?l sonra Nobel Edebiyat Ödülü ile takdir kazanacakken, buna s?rt çeviren Topta?, Türk edebiyat?n?n köy romanc?l???na dayal? bir izlek olu?turmu? Heba’da. Fakat nas?l ki Zebercet ile Ziya aras?nda bir ard?ll?k söz konusu de?il ise Topta?’?n Heba’s? ile Türk edebiyat? köy romanc?l??? aras?nda da bir ard?ll?k söz konusu de?il. Sadece Topta?’?n roman?n genelinde var olan iklim köy edebiyat? temeline henüz Heba’da ortaya koydu?u edebi tarza ait bir Türk edebiyat? ekolü olu?mad??? için mecburen s?n?fsal olarak giriyor. Topta?, Heba’daki çabas?n? ba?ka eserlerinde de sürdürür ve bugün giderek artan Topta? tarz? yazarlar da bu önemli ustaya eri?ir eserler verirse, Heba’n?n türüne ili?kin farkl? ?eyler söylemek de, benim gibi okuma notlar? yazan?n i?ini kolayla?t?racak.

Dilin egemenli?i

Konudan kaynakl? kurgu gerektirdi?i için de?il, olu?turulan roman diline uygun oldu?u için konunun ilerledi?iHeba’n?n büyük bölümü, roman sonunda ö?reniyoruz ki ölünün a?z?ndan anlat?l?yor. Ziya’n?n askerlik yapt??? Suriye s?n?r? karakolunda kaçakç?larla yahut s?k?nt?dan ve sinek bulutlar?n? da??tmak için sa?a sola s?kt?klar? mermiyi karargâhtan istemek için kaçakç?larla sava??ld?, yalan?n? uyduran askerlerle ç?kan bir çat??mada hayat?n? kaybetti?ini yahut roman?n dili haline geldi?i için asl?nda ölmedi?ini. Veya bunu ö?renmiyor ama Topta?’?n romanda kulland??? imgelerden süzüyoruz. Zaten bunun aç?kça belirtilmesi ya da belirtilmemesinin nedeni, olu?turulan roman dilinin roman?n yazar?n? birinci anlat?c? dü?ündü?ümüzde ikinci bir anlat?c? olarak var olmas?ndan kaynaklan?yor. Heba’da tüm ipler dilin elinde. Dil ne derse o oluyor. Bitmi? hikâyeyi ta ba??ndan itibaren yeniden yazan da, roman karakterlerinin cümlelerini üçer be?er sayfal?k monologlarda anlat?p bir ya?ayan insan üslubu kullan?lmas?na izin vermeyerek ta ilk ba?tan Ziya’n?n Heba oldu?unun ipucunu veren de, Kenan’?n karde?i Nefise’nin sevmedi?i zorbalarla evlenmesini bu mümkün görünmese de ilerde bu ihtimalin karde?inin kaç?r?larak bile gerçekle?ece?ine dayal? bir hesaplamayla, âdeta intihar eder gibi borcunu veremedi?i köylüsünün b?ça??n?n üstüne atlay?p, önemsiz yarayla ölür ve zaten ya?amayan Ziya’y? da pe?inden ölmesi için sürüklerken de her ?ey dilin elinde romanda. Zaten önemli olan da, bugüne de?in Türk edebiyat?nda en ba?ar?l? örnekleri verilmi? bir konuyu ve zaman zaman kar??m?za ç?kan bir karakteri henüz kullan?lmam?? böyle bir dil ile anlatmak, konuya seçip ona uygun dil yaratmak yerine dili seçip o dilin anlatabilece?i tek hikâyeyi duymaya çal??makt?. Topta? bunu ba?arm??… Roman yazmadan geçen 7 y?lda, okurunu bekletti?ine de?mi? ve bu iyi romanla kendince özür de dilemi?…

Erdinç Akkoyunlu – edebiyathaber.net (24 Nisan 2013)

 

http://vimeo.com/61783797

 

Serkan Alpkaya

Hakkında Serkan Alpkaya

Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Ön Asya Arkeolojisi okuyor. Gençlerbirlikli. Gökçeada aşığı. Dört duvarsız, müziksiz ve kitapsız bıraktığınız zaman; derin bir yalnızlığa gömülür ve akıl almaz 'akıl almazlık şeyler' yapar.

Cevapla