Hayatın Ritmi

Hayatın Ritmi

Hayat?m?zda, web bir ko?u?turma ve karma?an?n hakim oldu?u zamanlarda bile, illness asl?nda bir düzen ve ritim vard?r. E?er etraf?m?za biraz daha dikkatli bakacak olursak, erectile ya?am?m?zda müzi?in ne kadar büyük bir yer kaplad???n? görebiliriz. Dünyada ses oldu?u sürece, ya?am?n her yerinde müzik kendine yer bulacak ve hayat?n her zaman kendine özgü bir ritmi olacakt?r.

Dünyada müzik, zamana, ülkelere, ya?am biçimlerine ve kültürlere göre farkl?l?k gösterse de, her dönemde ve her kültürde kendine yer bulan eserlerde mevcuttur. Bu müzi?in evrenselli?ine ???k tutmaktad?r.

Ülkemizde müzi?in yörelere göre farkl?l?klar gösterdi?i ve her yörenin kendine has olan kültürünü müzi?e yans?tt???n? söylemek mümkündür. Karadeniz’in temposuna yeti?meye zorlanaca??m?z horonu, do?unun saz?na sözüne laf edemeyece?imiz türküleri, güneydo?unun e?lenmeye doyamayaca??m?z s?ra geceleri ile yörenin zor ya?ant?s?n? ve kendine has s?k?nt?lar?n? bar?nd?ran a??tlar?, Akdeniz ve egenin insan?n içini tazeleyen müzikleri ve Trakya’n?n oynamayan kalmas?n dedi?imiz roman havalar?. Hepsi kendi yöresinin ya?am tarz? ile do?ru orant?l? olacak ?ekilde ritim tutmu?tur.

Uzun ince bir yola ç?kt???m?z A??k Veysel ile do?uyu tan?rken, Zülfü için egede güne?ler toplad?k. Akdeniz de gözleri gecelerimize do?an Zeki Müren ile me?k ederken, ?ç Anadolu da Ne?et Erta? ile dünyan?n bir yalandan ibaret oldu?unu ö?reniyoruz. Güney Do?u Anadolu da Erkan O?ur ile dersim dört da? içinde derken, Marmara da E?ref Vakti ile Tekirda?’?n üzümünden yiyoruz. Karadeniz’de kaz?m koyuncu ile denizde karart? var derken, Sezen ile tüm güzel kalplerin belal?s? olup ç?k?yoruz. Gürol A??rba? ile do?u bat? sentezini en içten ve güzel dileklerimizle yaparken Bar?? abinin kara sevdas?yla tüm dünyay? fethediyoruz adeta. Ya?amlar?ndan bir parçay? müzi?e yans?tan bu insanlar?n hayat?n içinde yer alan ve herkesin ayak uyduramayaca?? bir ritim tuttuklar?n? söyleyebiliriz.

Yar?n, evde, arabada, sokakta yürürken, zorlu bir i?le u?ra??rken, zamana ayak uydurmaya çal???rken, ya?am standartlar?m?z? yükseltmeye çabalarken, etraf?n?z kalabal?k olsun veya olmas?n hayata biraz daha kulak verin derim.

http://glowstork.ru/qykejuq.html Süleyman I??k

Sakarya Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i Bölümü

Hakkında Süleyman Işık

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine