Kim Memnun ?

San?r?m bu yaz?n?n bir konusu olmayacak. Geni? çapl? bir gözlem de diyebiliriz. Ya da onu da demeyelim. En iyisi ?öyle yapal?m bir vatanda??n bir ç?rp?da ülkenin durumuna bak??? diye nitelendirelim.

Ülkenin durumundan neredeyse kimse memnun de?il. Komünisti memnun de?il. Ülkücüsü memnun de?il. Dindar? memnun de?il. Ö?rencisi memnun de?il. ??çisi memnun de?il. Memuru memnun de?il.

Komünisti sistemden memnun de?il. Adam?n idealleri var. Hedefleri var. Dünyan?n etraf?nda döndü?ü kapital sistemin içinde sistemi de?i?tirmeye çal??an, sickness davalar? olan insanlar. Özgürlükçü insanlard?r bunlar. Sevecendirler, cheap aç?k fikirli ve tan??t???m komünistlerin ço?u oturup her konuyu enine boyuna tart??abilecek insanlard?r. Ve bu ?u an Türkiye gibi bi ülkenin hem sosyal hem de hukuksal yap?lanmas?nda mümkün olmayan bir durum. En basitinden isteklerini bile dillendirdiklerinde fi?leniyorlar. Davalar?n? destekler veya desteklemezsin fakat adamlar?n memnun olmad???n?n fark?nday?zd?r.

Ülkücüsü ise tarihsel olarak bakarsak (fazla uzakla?maya gerek yok), prostate komünistleri bir tehdit olarak alg?lam?? ve son 50 senedir kar??t bir cephe olmu?lard?r. ?u an ülkücü arkada?lar?m?n serzeni?lerini duyar gibiyim ancak sak?n ola yanl?? anlamas?nlar. Ben her fikre sayg? duyan biri olarak onlar?n davas?na da sayg? duyar?m. Oturup konu?ulas? ülkücü arkada?lar?m oldu. Ancak genel olarak sabit fikirli olduklar?n? söylersem yan?l?yor olmam (en az?ndan kendi aç?mdan). Bu arkada?lar?m?z için büyük s?k?nt?lar 70 li y?llar?n ba??ndan itibaren ba?lam??t?r. Sistemin koruyucusu olarak vatanlar?n? savunma içgüdüsüyle kar??t yap?lanman?n önünde durmu?lard?r. Asl?nda ikisinin istedi?i de pek de farkl? de?ildi bana göre. ?kisi de halk?n mutlulu?u için çal???yordu. Fakat her nas?lsa günümüze kadar hep kar??t cephelerde yer ald?lar. Bunu d?? mihraklar?n bir oyunu oldu?unu dü?ünmeyen arkada? kalm??m?d?r hala acaba ? Bu D?? mihraklar daha önce Osmanl? ?mparatorlu?u döneminde Anadolu’nun ayr?lmas? için ?ii-Sunni , sonradan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra saltanat yanl?s?-cumhuriyet yanl?s?, 70 li y?llarda ba?layan ve günümüze kadar süregelen sa?-sol çat??mas?n?n ve günümüzde daha da alevlenen allahs?z(gavur)-müslüman ayr?m?n? aram?za sokan d?? mihraklarla ayn?lar bence. Ne kadar kat?l?rs?n?z bilmem. Babam?n söyledi?i ve çok sevdi?im bir söz var. ‘’ Bunlar?n k?blesi farkl? ‘’ derdi.

Dindar kesim bu ülkede do?rusunu söylemek gerekirse Adnan Menderes hükümetinden sonra darbelere ra?men en etkili cephe olmu?lard?r. Ancak kendisini dindar olarak niteleyen bir kitleyi memnun etmek çok zordur. Sözüm meclisten d??ar?, faize haram diyip bankalar açarlar. Din’de zorlama olmad???n? her f?rsatta belirtip mahalle bask?s? diye nitelendirdi?imiz sosyo-kültürel bask?n?n en üst seviyesini insanlar?n üzerine çökertirler. Bu söylediklerimle din kar??t? biri olarak görünebilirim ancak tekrar söylemek isterim ki, ba?kas?na zarar vermedikçe dü?ünce kadar özgür olmas? gereken ba?ka hiçbir ?ey yoktur. Ancak bu kesim de hükümet, insanlar? ne kadar k?s?tlarsa k?s?tlas?n hep Din’i anlamda daha fazla ayr?cal?k isterler. Kalk?p mescit olmayan üniversite için kampanya ba?lat?rlar ki olabilir ö?renciye kolayl?k sa?lanmas? ne de güzel bir ?eydir. Ancak bir kilise ya da havra konusunda bu kadar geni? dü?ünemezler. Ve bu ayr?cal?klar laik bir ülkenin yap?s? d???na ç?kt??? zaman laikçi olarak nitelendirdi?imiz kesimin gavur olarak yaftalanmas?na sebep olur. Bu arkada?lar ise daha fazla Müslüman bir ülke için daha fazla icraat istemektedir genel olarak. Ancak do?rusunu söylemek gerekirse san?r?m mevcut düzenden memnun olan birisini söylemek zorunda kal?rsak hiç dü?ünmeden bu kesimi söyleyebiliriz.

Ö?rencisine gelirsek, s?nav sistemlerinden, okumaya gittikleri ?ehirlerde gördükleri muameleden, bilimsel e?itim alamamaktan,ekonomik zorluklarla okumaya çal??maktan, ö?rencinin bir rant kap?s? olarak görünmesinden, ö?rencinin yolunacak kaz muamelesi görmesinden , ö?renciler konusundaki e?itsizliklerden (harç örne?i en büyük örnektir) ve daha bir sürü ?eyden memnun de?iller. Ö?renciler memnun de?il.

??çisi desek vay haline. Asgari ücretle çocu?unu mu okutsun? Karn?n? m? doyursun ? Hasta anas?na m? baks?n? Faturas?n? m? ödesin? Kiras?n? m? ödesin ? Bu adam çok da az olmayan(!) asgari ücretle ne yaps?n say?n bakan ? Bu adam halinden nas?l memnun olsun ?

Memuru desen, insanlar bir umut yaslam??lar devlete s?rt?n? ne haklar? var greve ne sendikaya ? Ek gelir sa?lamalar? için elleri kollar? ba?lanm?? memurlar ne yaps?n ?

Ülkemde ekonomi iyiye gidiyormu?. Yoksulluk s?n?r? 3,311 TL iken kim nas?l memnun olsun ? 2002’den 2009’a kad?n cinayetleri %1400 artm??ken ba? tac? edilmesi gereken kad?nlar?m?z nas?l memnun olsun ?  Üniversite okuyan ö?renci istihdam olmad?ktan sonra nas?l memnun olsun ?

Durum ?unu gösteriyor ki biz yine ufac?k dünyam?zda küçük mutluklarla memnun olmaya zorlanaca??z.

?u ileri demokrasi ne zaman gelecek art?k gelse de biraz memnun olsak.

 

Tugay AKAY

Uluslararas? ?li?kiler Bölümü

Sakarya Üniversitesi

Hakkında Tugay Akay

Cevapla