Купить Кокаин в Артёме

Çocuk Kalbi

Çocuk Kalbi

Gönderildi.Sibel Veldet in Edebiyat & Şiir, Kültür Sanat

Tasolar?m vard?. Herkes gibi beni de ben yapan, this web çocuklar aras?nda kimin daha haval? oldu?unun bir göstergesi olan tasolar?m … Oyunlar oynad?m sabahtan ak?ama kadar; ak?am ezan?yla mühürlenen yollara ald?r?? etmeden ama bir yandan da içimde korku ve oyunun ne?esiyle. Annem para verince bakkala mahallenin bütün çocuklar?yla birlikte giderdik. Daha cipsi almadan yolda, tahminler konu?ulurdu. Onlar konu?urdu bende ilgi görmenin mutlulu?uyla susard?m, gö?süm kabar?rd?. Çocuktuk, egoyu hakim sand?k tüm dünyaya.

Çocuktuk, mutlulu?u tasolarda  arad?k… ?imdi nerede bir dergi görsem, kitap görsem, e?antiyonuna sevinir bir kenara b?rak?r koleksiyonuma koyar, dergileri kendi benli?im için okur oldum. San?r?m ben büyüdüm, ben çok büyüdüm çünkü ; ç?kmayan oyunca?a da çok üzülür oldum.

Bir bakt?m bir yan?m büyümü?, bir yan?m hep çocuk hep umut hep ne?e dolu. Fakat egolar?m?, ne çocuk yan?mda bulabildim ne de büyümü? yan?mda. Sonra an?lar?m?n devam?n? an?msar gibi oldum. Do?ru ya, ben tasolar?m? umars?zca da??tm??t?m çocuklara. ?yi de ben de çocuk de?il miydim neden da??tt?m öyleyse? Zorlamal?y?m haf?zam?, neye yenik dü?mü? çocuksu yan?m ö?renmeliyim.

Y?llar kara kutu gibi serilince önüme, kulak vermemek imkans?z ya?anm??l?klara. Dinliyorum kendimi ve anl?yorum ki; ben ya??mla de?il, ya?ad?klar?mla büyümü?üm me?er. Tasolar?m?, beni ben yapan o kimlikleri ,yüzümde ne?eyle uçuruvermi?im etrafa.

Nas?l çocukken büyümeyi ö?rendiyse ruhum, ?imdi ise büyüdükçe çocukla??yor… Çocuk kalbi bu, hep ayn? yerinde öylece kal?yor.

 

 

http://izevashop.ru/155.html Sibel VELDET

 

 

 

[Her hakk? sakl?d?r]

 

 

Hakkında Sibel Veldet

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine