http://cungnhipdap.com/divert/[TRANSLITN]-284.html

İklimler filmi üzerinden bireye bakış

İklimler filmi üzerinden bireye bakış

http://advmechref.com/clothing/[TRANSLITN]-148.html Gönderildi.Ayşegül Esen in Edebiyat & Şiir, Kültür Sanat, Sinema & TV, Yazarlar

follow link ?nsan neden toplumdan kendini soyutlar?Neden yaln?zla??r?Bu ve benzeri sorular hepimizin akl?na gelmi?tir.Belkide bu durumu ya?am???zd?r. Bir?eylere , approved çevreye , prescription dünyaya ilgisiz kalmak …Bu dünya yarat?lm??t?r.Birlikte ya?ayal?m, tadalafil bir ?eyler payla?al?m diye.?leti?im halinde oldu?umuz insanlar hem bize bir ?eyler katar hem de çekip gittiklerinde bizden parçalarda eksilir.Francis Bacon “insan insan?n gelece?idir” der.K?sacas? insan insan?n hem gelece?i,hem geçmi?i hem de ?imdisidir.?nsan bu durumu kabullenmeye haz?r olmad???nda yaln?zla??r ve yabanc?la??r.Bu insanlara bakt???m?zda ilgisini ya bir nesneye yöneltmi?tir ya da kabu?una çekilmi? bir vaziyette bir ?eylerin fark?nda olmadan ya?amlar?n? devam ettirirler.Kurdu?umuz ili?kilerde biz bilincini yakalamad???m?zda ortaya pürüzler ç?kar.Bir bakars?n?z ki sevdi?iniz insan size yabanc?la?maya ba?lam??t?r.Art?k yaln?z sen ve yaln?z ben vard?r.Karamsar bir hava hakimdir.?fade edemedi?imiz duygular? bazen bir müzik bir resim ya da bir film anlat?r.T?pk? iklimler filminde anlat?ld??? gibi.

?klimler filmi mutsuz bir çiftin hikayesini konu almaktad?r.Bahar ve ?sa mutsuz bir çifttir.Birbirlerini olan sevgilerini kaybetmi?lerdir.Ayn? evi payla?an birer yabanc?d?rlar art?k.Bir “yaz” gününde ayr?lmaya karar verirler.?sa ?stanbul’da kalmaya karar verirken Bahar bir film yönetmenli?i için A?r?ya gider.Mevsimlerden “sonbahard?r” Bahar’?n gitmesiyle ?sa’n?n ruhundaki bo?luk daha da büyür.Bir süre “beninin” isteklerine cevap verir.Bir gün kitapç?da eski a?k? Serapla ve sevgilisiyle kar??la??r.?sa ruhundaki bo?luk etkisiyle ve geçmi?in izleriyle Seraba gider.Bu durumda uzun sürmez.?sa tekrar eski haline dönmü?tür.Mevsimlerden ”k??t?r”.Ne kadar çaba harcasa da i?ine yo?unla?amaz.Bahar’? görmeye A?r?ya gider.Cesaret buldu?unda Bahar’?n kar??s?na ç?kar.Onunla tekrar birlikte olmak istedi?ini söyler.Bahar ne yapaca??n? bilemez,her iki durumunda da mutsuzdur.?sa’ya onunla gitmek istedi?ini söyler.?sa’n?n ?ehirden ayr?laca?? gece kald??? otele gider.Sabah oldu?unda aralar?nda geçen diyalogda Bahar karar?ndan emindir art?k.Filmin finalinde Bahar çekimdeyken yak?nlar?ndan geçen bir uça??n sesinden çekime ara verilir.Siluetinin ve herkesi kendisine bakt?rd??? o u?ultulu sesinin giderek azal?yor olu?uyla Baharda uça??n gidi?ini izler.Belki de sustuklar?n?n söyleyemediklerinin ?zd?rab?n? ya?ar.Ho?nutsuzluk duydu?umuz durumlar? uygun bir dille ifade etmedi?imizde fark?nda olmadan kar??m?zdaki ki?iye kar?? duvarlar öreriz bir gün gelir ördü?ümüz duvarlar?n içerisin de hapsoluruz.

Hakkında Ayşegül Esen

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine