Anlam Yaratma Yolculuğu

Hayat?m?z?n amac?n? kaç ya??ndan bu yana sorguluyoruzdur?
Birço?umuz için çok uzun süreler olsa gerek. En son bulabildi?im cevap, look ‘nitelik’ tan?m? çok sorgulanabilecek olsa da, side effects sadece ve sadece ‘Anlam yaratabilece?im bir hayat ya?amak istiyorum’ oldu.

Anlam çok göreceli, ama temelde iki etmen aras?nda tan?mlanabilir gibi. ?lki, nas?l bir alanda anlam yaratmaya çal??t???m?z; di?eri ise bu alan içinde yapt???m?z seçimleri neleri göz önünde bulundurarak yapt???m?z. ‘Nas?l bir alan’dan kast?m, anlam?n bizim için ne kadar geni? bir çevreyi kapsayaca??yla ilgili. Bu durumda yapaca??m?z ?ey, en basit haliyle kendimizi toplumdan ve tabular?ndan soyutlayarak tan?maya çal??mak ve anlam?n bizim için ne ifade etti?ine karar vermektir. Yaratmaya çal??t???m?z anlam sadece kendimizi mi kaps?yor, ailemizi mi, sevdi?imiz birkaç dostu mu; yoksa ülkemizi mi, hatta dünyay? m?… Kendimizi neden sorumlu hissetti?imize ve ne eksik olursa mutsuz olaca??m?za ba?l?d?r bu tan?m?n geni?li?i.

?kinci etmen ise, anlam? yaratmaya çal???rken kaç?n?lmaz olarak yapaca??m?z seçimleri nas?l yapaca??m?zd?r. Son zamanlarda farkl? farkl? pek çok yerde rastlad???m?z ve birço?umuzu heyecanland?ran bir bak?? aç?s? var: ‘??inden ayr?l, bir bilet sat?n al, a??k ol, asla geri dönme.’ Bu basit cümlelerle özetlenen bak?? aç?s?, bize en do?ru karar? sadece ve sadece kendi istedi?imiz gibi verebilece?imizi, her an bu seçimi yapabilece?imizi, yüre?imizin sesini dinlememizi ve ne olursa olsun onu takip etmemizi ö?ütler. Oysaki bu bak?? aç?s? her ne kadar heyecanland?r?c? olsa da, Bat? kültüründe etkili olan bireyselcili?in çok do?al bir uzant?s?d?r. Bu bireysel seçimi, daha toplumsal kararlar almaya al??m?? geleneksel kültürümüzde yapmak ço?u zaman zor gelir. Çünkü, küçüklü?ümüzden bu yana, bireysel seçimlerin her zaman için ailemizin, ö?retmenlerimizin, toplumumuzun seçimlerinden daha de?ersiz oldu?u ö?retilir. Bu konuda ‘Zen ve Motosiklet Bak?m Sanat?’ kitab?nda, Robert Pirsig çok güzel yazm?? anlatmak istediklerimi:

“Küçük çocuklar ‘yaln?zca kendilerinin ho?land?klar?’ ?eyleri yapmamalar? için e?itilirler, peki… neyi yapmalar? istenir?… Elbette! Ba?kalar?n?n ho?land?klar?n?. Kimdir bu ba?kalar?? Ana-baba, ö?retmenler, müfetti?ler, polisler, hakimler, memurlar, krallar, diktatörler. Tüm otoriteler. ‘Yaln?zca senin ho?land???n’ ?eyi hor görmek üzere e?itilirsen, elbette ba?kalar?n?n daha uysal bir u?a?? –iyi bir köle- olursun. ‘Yaln?zca senin ho?land???n’ ?eyi yapmamay? ö?renirsen Sistem seni sever.”

Özetle, i?imiz zor bu anlam? yaratmaya çal???rken. Bu bir yolculuk san?r?m, kendimizi tan?mlad???m?z o çevreye adamak ve diktatörlerimize bu yolda ba? kald?rmak yolculu?u…

Gülcan Yayla

Hakkında Gülcan Yayla

Cevapla