Karanlık Üzerine Öyküler: Zeki Demirkubuz

Sinemaya 1986 y?l?nda, dosage her zaman ‘hocam’ olarak nitelendirdi?i Zeki Ökten’in ‘’Fakir’’ filmiyle ba?layan Zeki Demirkubuz, ask Türk Sinemas?ndaki Auteur yönetmen tan?m? en iyi tavsir eden yönetmelerden biridir. Genel olarak bakt???m?zda Türk Sinemas?nda 80’lerin ba??, 90’lar?n ilk y?llar?nda ba?layan ba??ms?z sinemac? kimli?i, Auteur yönetmen kavram?yla, bir filmin her evrensinde bulunan bir yönetmen olarak yineleyen birkaç yönetmenden biridir Zeki Demirkubuz. Onun sinema için söyledi?i sözle ba?larsak ‘’tek ?ans? olan sinema ki?i sinemas?d?r.’’

   “(Bu) var olan kodlar?n, anlamlar?n d???na ç?k?p onlar?n ötesine geçerek anla??labilecek bir ?eydir. Ki?isel sinema ile kastetti?im toplumsal, sosyolojik, ulusal olmama durumu de?il. Zaten do?as? itibariyle ki?isel olan bir ?ey bunlar? da içerir… Bana göre her ?eyden önce, toplumsal olan bütün mazlumiyetine, edilgenli?ine ra?men, fa?izm olma durumudur. Toplum dedi?imiz olgu her ?eyden önce müdahale ö?esinin ön planda oldu?u, birinin dedi?i gibi, sadece korunma duygusuyla en ba?ta ortaya ç?km??, fakat bunun arkas?nda, ötesinde iktidar?n ele geçirilmesiyle, insan?, bireyi yok etmekle e?anlaml? bir konuma dönü?mü?tür… Tarih bireyin toplumsal olana kar?? sava??m?d?r.”

 

?lk filmi ‘’C Blok’’ kadar bir çok yönetmenin asistanl???n? yapan Zeki Demirkubuz, 1994 y?l?nda senaryosunu yaz?p, yönetti?i ‘’C Blok’’ filmiyle sinemada profesyonel ya?am?na ba?lam??t?r. Türk yönetmen Alp Zeki Heper’e adad??? ilk filmini yönetmen, büyük, insans?z bloklardan ilham alarak ortaya koydu?u senaryo do?rultusunda sinemaya aktarm??t?r. Ço?u kez otoyoldan, bir yere giderken gördü?ü, içinde insanlar olsa bile, d???ndan duygusuz, insani duygular?n olmad??? bloklar, ona bir film duygusu uyand?rm??t?r. Senaryosu ilk zamanlarda tam olmamas?na ra?men, sezginin yol göstericili?ine inanm??t?r. Film, bir burjuva çifti olan Tülay-Selim ile alt s?n?ftan hizmetçi Asl? ve kap?c? Halet aras?ndaki ili?kileri ve bu ili?kilerdeki doyumsuzlu?u, bir iç s?k??mas?n? anlat?r. Tülay kap?c?yla, Selim de hizmetçiyle ili?kiye girer. Özellikle Tülay karakterinin s?k?nt?s?n? ve yaln?zl?k hissini anlatmak için insans?z, duygusuz büyük bloklar temas?n? kullanmaktad?r yönetmen. Filmin ismindeki ‘’C’’ harfi ise, yaln?zca masum, tarafs?z bir harf de?il, ayn? zamanda bloklara, bölüklere, binalara ve ko?u?lara ad?n? veren di?er harfler gibi hastanelerin, hapishanelerin, okullar?n ve binalar?n, k?sacas? üzerimize kapanan tüm bu ideolojik ayg?tlar?n birey üzerindeki egemenli?ine gönderme yaparak bunaltan bo?ucu bir duyguya da e?lik eder. Bu filmdeki yo?un bir ?ekilde sezilen k?st?r?lm??l?k havas?n? benimsemektedir.

?kinci filmi ‘’Masumiyet’’ ise ço?u sinema ele?tirmeni ve sinemasevere göre Zeki Demirkubuz Sinemas?n?n ba?lang?c?d?r. 1994 y?l?nda beyazperdeye aktard??? film, Uluslararas? ele?tirmenler ve sinema severler taraf?ndan da Zeki Demirkubuz’un tan?nmas?n? sa?lam??t?r. Film o y?lki Venedik Film Festivalinde gösterimi yap?lm?? ve birçok övgüyü toplam??t?r. Film ismindeki ‘masumiyet’le suçsuz oldu?u halde yaralanm?? sessiz ablay?, baba ?iddetine maruz kalm?? küçük dilsiz k?z? ve hiçbir ?eyin fark?na varamayan (seyircinin gerisinde kalan) Yusuf’u i?aret etmektedir. Asl?nda ister fahi?e (U?ur), ister pezevenk (Bekir), isterse katil olsun (Yusuf) ‘â??k olan’ da masumiyeti ta??r. Ancak a?klar birbirine te?et geçer, olanaks?zd?r. U?ur Zagor’u, Bekir U?ur’u, Bekir öldükten sonra da Yusuf U?ur’u sever, ama her a?k bir ölümle sonuçlan?r. Filmin kapan?? jeneri?inde yaz?lan Beckett’in “Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Gene dene. Gene yenil. Daha iyi yenil” sözleri bütün karakterler için söylenmi? gibidir. Filmde ço?u kez ortaya ç?kan, melodram özellikleri olarak say?lan tesadüflerin, tekrarlar?n ve a??r?l?klar?n bizi bir Ye?ilçam filmine götürmesi beklenirken, malzemenin i?lenme biçiminden ça?da? bir film ortaya ç?kmaktad?r.

Zeki Demirkubuz’un Üçüncü filmi ‘’Üçüncü Sayfa’’ ad?nda anla??laca?? gibi, gazetelerde cinayet haberlerinin bulundu?u üçüncü sayfa teriminden ilham alan yönetmen, hikayenin ilerleyi?ini ve kurguyu di?er iki filmindeki gibi ‘’psikolojik drama’’ seyrinde ilerleyen bir senaryoyla kar??m?za ç?kmaktad?r. Film konusu ve ilerleyi?i gere?i, ço?u kez psikolojik etmenleri a??r bir dille vermek yerinde, dram konusu içerisinde, daha anlaml?, ço?u kez seyirciye b?rakt??? ve seyircinin çözmesini bekledi?i bir soru dâhilinde b?rakmaktad?r. Filmdeki genel anlama bakt???m?zda, “?nsan?n reel toplam? kötülük üzerine kurulu,” demektedir yönetmen. Film içinde izlenen Türk filmindeki sözler gibi rahata kavu?mak, iki çocu?unu daha iyi yeti?tirebilmek için bir an önce s?n?f atlamaya çabalayan ve bunun için insanlar? bile öldürmeyi tasarlayan Meryem, sonuç itibar?yla bak?ld???nda kötü biridir. Ama asl?nda bakt???m?zda, filmdeki gerçek duruma bakt???m?zda ‘’iyi ya?amak’’ terimi son derece masum kalmaktad?r. Filmdeki ‘’kötülük temas?’’, yönetmen Zeki Demirkubuz’u ‘’Karanl?k Üzerine Öyküler’’ üçlemesini çekmeye iter. Bu üçlemenin gerçekle?en ilk filmi ‘’Yazg?’’ d?r.

Zeki Demirkubuz’un senaryosunu, Albert Camus ‘’Yabanc?’’ kitab?ndan esinlenerek yazd??? filmin konusu, gümrük memuru olan Musa, birbirinin z?dd? olan iki olaya aras?nda fark göz etmeyen birisidir. Annesinin ölümüne tepki vermeyen Musa, iki çocuk ve bir anneyi öldürmekten sorumlu tutulmas?na da sesini ç?karmaz. Albert Camus varolu?çuluk felsefesinin en önemli kaynaklar?ndan biri olan ‘’Yabanc?’’ eserinden esinlenerek ortaya koydu?u senaryoda yönetmen, bu felsefenin etmenlerini bu filmde tam olarak serpmi? ve bunu günümüz toplumunun ahlak yap?s? ve ilerleyi?i üzerinden vermeye çok iyi bir ?ekilde ba?arm??. Zeki Demirkubuz’un bu filmiyle ilgili bir ele?tiride söylendi?i gibi “Ak?ll? bir biçimde Demirkubuz, sad?k bir uyarlamadan kaç?n?yor. Anlat?y? günümüz ?stanbul’una özgürce ta??rken, yaln?zca özgün eserdeki yabanc?la?m?? atmosferi korumay? seçiyor”. Amerikal? film tarihçisi David Bordwell klasik ve sanat sinemas?ndaki anlat?m? ay?r?rken sinemadaki klasik anlat?larda genel olarak karakterlerin bir amac? varken, sanat sinemas?ndaki anlat?mda karakterler belirli arzulardan ve amaçlardan yoksundur olarak tan?mlam??t?r. Asl?nda bu tan?mlama tam olarakta Zeki Demirkubuz’un filmindeki Musa karakterini -Albert Camus ‘’Yabanc?’’ kitab?ndaki Mersault karakterinin çerçevesinde- tan?mlamaktad?r. Yazg? filmi genel olarak insan?n karanl?k yönü ve ya?amdaki anlams?zl?k üzerine uzun diyaloglarla dolu bir filmdir. Ancak yönetmen Zeki Demirkubuz bu filmde de kendine ve filmlerine gönderme yapmay? b?rakmaz…

Yaz?n?n ikinci bölümü için:

Karanl?k Üzerine Öyküler: Zeki Demirkubuz II 

Hakkında Seyfi Demirci

Cevapla