Sahaflık Üzerine Söyleşi

Sahaflık Üzerine Söyleşi

Okur sorar: Önerece?iniz hangi kitap olur, buy ne alal?m sizden?

?dris abi yan?tlar: Ne yalan söyleyeyim, more about ?u an elimde hiç düzgün kitap yok. Bir ?ey veremem sana.

?stanbul’da bunun gibi sizi ?a??rtacak pek çok içten konu?maya ?ahit olabilece?iniz bir yerdir Asl?han Pasaj?’daki ?dris A??r’?n sahaf?. Bir kitap sorsan?z, size en son hangi yay?nevi o kitab? basm??, o yazar?n ba?ka hangi kitab?n? okursan?z seversiniz, neyi sevmezsiniz s?ralar. Az de?il, 33 y?ld?r bu i?i yap?yor. Kendisiyle sahafl?k üzerine konu?tuk:

 • Закладки наркотики в Нолинске Nas?l ba?lad? sahafl?k maceran?
  80’lerde, Beyaz?t Ç?naralt?’nda Pazar günleri sergi açarak ba?lad?k. Her haftasonunu büyük bir sab?rs?zl?kla çekerdik; çünkü yazar?, çizeri, gazetecisi bizimle ?stanbul’un bu seçkin kö?esine kitap almak için gelirdi. Birbirimizi heyecanla beklerdik. Bu denli güzeldi 80’ler.
  Sahafl?k yapmak en güzel i?lerden biri. ?nsanlar? aldatm?yorsun, onlar?n ruhuna hitap ediyorsun. Ben 80’lerde üniversite ö?rencilerine kitap verirken, ?imdi onlar?n çocuklar?na kitap veriyorum. Kitaba bula?an, para kazanmasa dahi bir daha ç?kamaz kitab?n içinden.
 • source site Peki o zamandan bu yana ne de?i?ti? Yazar çizer gelirdi dedin, ?imdi kim geliyor?
  Okurlar de?i?ti, o dönemin nitelikli okurlar? bir sonraki ku?a?a aktar?lmad? sanki. Okuman?n kalitesi dü?tü.
  Bir ayda en fazla 200 çe?it kitap sorarlar. Gerisi sorulmayan kitaplard?r. Kap?ya sadece kitab?n ad?n? sormaya gelirler. Oysaki raflara gelip, yeni kitaplarla tan??ma f?rsat?n? kendileri teper. Bir bakkal dükkan? gibi ‘makarna var m?, ekmek var m?’ diye sorup geçmek olmaz oysaki. Kitapla tan??acaks?n, kitab? kar??t?racaks?n, fikir edineceksin. Ben insanlar?n raflar? dola?t???n? görmüyorum art?k. Bu de?ildir okur olmak. Hiçbirinin de zaman? olmaz nedense… Ya tiyatro öncesidir, ya sevgilisiyle bulu?acakt?r… Onlar zaten kendilerini belli eder.
  Ayr?ca, Türk edebiyat? olarak bakarsak yazarlar?n da kalitesi dü?tü. 80 sonras? edebiyat? çok iyi incelemek laz?m, art?k di?e dokunur bir yazar ç?km?yor. O?uz Atay, Yusuf At?lgan, Ahmet Hamdi Tanp?nar, Sabahattin Ali’ler yeni ku?akta yok art?k.
 • Закладки россыпь в Кирове Yazar konusu aç?lm??ken, ?imdi art?k kitaplar?n s?k s?k reklamlar?n?n yap?ld???n? görüyoruz. Popüler kültürün parças? haline gelen bu kitap reklamlar?na ne diyorsun?
  Reklam? yap?lan kitaplar deyince zaten cevab?n?  vermi? oluyoruz. Reklamlarla, gazetelerin kitap ekleriyle, yay?nevleri ve yazarlar?n ili?kileriyle hiç de anlam? olmayan kitaplar? bir moda kitab? gibi insanlara sunuyorlar. Özellikle gençlik bunlardan etkilenip bir y???n anlams?z kitab?n pe?inde ko?uyor. Bu kapitalizmin getirdi?i bir sonuç, ve yan?lt?c?.
  Kitap eklerine özellikle dikkat etmek gerekir, hem yazar hem yay?n eviyle s?k? ba?lar? oldu?undan her zaman do?ruyu söylemezler.
 • Okur ve yazarlardan ba?ka, sahaflarda ne de?i?ti o zamandan bu yana?
  Sahaf, kitapla okur aras?nda köprüdür. Kitab? inceler, sevgisini, bilgisini kat?p bunu okuyucuya aktar?r. Sahaf olmak için 3 ko?ul vard?r: Birincisi, geni? yerin olacak. Kitapta s?n?r yoktur, ne kadar kitap sunarsan iyi. ?kincisi, bol para gerekir. Bu bol paray? eski yaz? ve külliyatlar için kullanacaks?n, yeni kitaplar için de?il. Nadir külliyatlardan birkaç tane alm??s?nd?r. Sab?rla beklersin, o di?er ciltleri de bulup bir yere aktarabilir miyim diye. Belki ya?am?n yetmeyecektir onlar? bulmaya… Ama beklemek güzeldir. Dolay?s?yla, üçüncü ko?ul sab?rd?r. Ama tabii günümüzde bunu hakk?yla yapan sahaf say?s?, %10’u geçmez.
  Sahaflarla ilgili en büyük sorunlardan biri art?k ?u: Çok güncel olan, anlams?z bir kitab?n bask?s? bitip birkaç ki?i sordu?u zaman ola?anüstü rakamlara f?rlatan bir tak?m f?rsatç?lar?n büyük paralar kazand???n? ve okurlar? zedeledi?ini görüyorum. Söz gelimi, Nilgün Marmara’n?n bir kitab?na 300 TL, Ferhan ?ensoy’un Gündeste’sine 200 TL diyen tipler var. Yanl??t?r bu, sahaf?n tan?m?nda bu yoktur.
  Aras?ra gördü?üm, insanlar?n bu yüzden sahaflara gelmek istemedi?i. Bunu düzeltmek çok da kolay de?il. Para h?rs? olunca sahafl???n tad? da ruhu da kaç?yor. Tabii kitap okurlar?na da k?z?yorum, niye tarihsel bir önemi olmayan, öyküsü olmayan herhangi bir kitaba bu paray? verirler. Zaten bakt???n zaman, buralardan okuyan insan yoksul insand?r. Buraya gelen insanlar zaten ihtiyac?ndan k?s?p al?r kitab?n?. Ben Beyaz?t Meydan?’nda, ilk ba?lad???mda insanlar?n elbisesine, ayakkab?s?na ve duru?lar?na bakard?m. Ona göre, daha da a?a??larda fiyat verirdim. ?imdi de veriyoruz, huylu huyundan vazgeçer mi?
 •  Sahaflardaki bir ba?ka de?i?im de, kitaplar?n?n nadirkitap.com gibi platformlarda internete ta??nmas?. Bu de?i?ime ne diyorsun?
  Bu ça??n gerektirdi?i bir olgu. ?nsanlar kendi bedenleriyle, enerjileriyle kitap aramak yerine onu tercih edebilir. Ama her sahaf kitaplar?n? oralara vermez, o yüzden insanlar internette göremedi?i bir kitab? internetle ba?lant?s? olmayan bir sahafta bulabilir. Keyfi de odur zaten; kitab? görerek, dokunarak, hissederek almak. Ayr?ca, sanal ortam?n bir sorunu daha var: Sanal ortamda oldu?u için ola?anüstü rakamlar yaz?labiliyor, bu çok çirkin. Bir tanesi onu yaz?nca di?erleri de onu baz alarak fiyat? yükseltiyor.
 • ?nternette sat??lar daha m? iyi peki?
  (Bu soruya, ?dris abi internetten sat?? yapmad??? için kar??daki sahaf cevap veriyor) E?er ilgilenirsen sahafta sat?landan çok daha fazla sat?? yap?l?yor.
 •  Sahaf fuar? nas?l geçiyor sizin için?
  Beyo?lu Belediyesi, Türkiye tarihinde sahaflara destek veren ilk belediye. 7. y?l? bitti bu y?l fuar?n. Her y?l artan bir ilgiyle devam ediyor. Bu fuarlarda bizden hiçbir ücret al?nmaz. O 15-20 günde kazand???m?zla, di?er aylarda ayakta kalma ?ans? yakal?yor baz?lar?m?z. Y?lda bir kez olmas? dahi bize yetebiliyor. Bu yüzden te?ekkür borcumuz var. Yeni gelecek belediye ba?kan? da sahaflar festivalini devam ettirecek mi acaba diye soruyoruz ?imdi. Geleneksel olan bu fuar? sürdürmesi çok önemli olacak.
  ?leriye bakarsak, bence sahafl???n devam etmesi çok zor. Ekonomik krizler birçok sahaf? batma noktas?na getirdi, getirecektir de. Kira ödeyen sahaf, bat?p batmamak aras?nda bocalar. Kira en büyük sorunumuzdur.
 • Sahaflara destek için, ba?ka ne olsa iyi olur?
  ?nsanlar kriz dönemlerinde ilk olarak kitaptan vazgeçer. O yüzden, ekonomi iyi olsun yeter bize.
  Bunun d???nda, devletin zaten bize hiçbir katk?s? yok. Okuma oran? ne kadar dü?erse iktidarlar?n yarar?nad?r, okumayan toplumu yönetmek her zaman daha kolayd?r. O yüzden iktidar hiçbir zaman bu konuya el atmam??t?r…

Bu sohbette ö?rendiklerimiz,  ?dris abiden ö?reneceklerimizin çok küçük bir k?sm?d?r asl?na bakarsan?z. Her gün bir kitap bitiren kaç ki?i var ki zaten ba?ka? Bir de kendisi bu bilgilerini kitaba aktarsa ne güzel olur… ?yi haber ?u ki, Gaziantep’in ?slahiye ilçesinde geçen tarihsel olaylar? güzel bir kurguda anlataca?? bir kitap yazmay? planl?yor kendisi. ‘Gelirini de kimsesiz çocuklara ba???lamak istiyorum. Çünkü oradaki ilkokulun ilk mezunuyum, vefa borcum var.’ diyor güzel yürekli abimiz…

Gülcan Yayla

Hakkında Gülcan Yayla

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine