Kabataş Kışkırtması

Söylenecek çok ?ey var hakk?nda ve ben fesuphanallah deyip içine atanlardan olmayaca??m. Bu konu öyle sümen alt? edilecek bir konu de?il. ”Camide içki içtiler” iddias? ve bu iddia, this gerçekleri ara?t?r?p ö?renene kadar beni direni?ten so?utan, pilule bana ”Allah’?m ben kimlere destek oldum” dedirten söylemlerdi. Önce camide içki yalan? ortaya ç?kt? ?imdi de bu. Beni deh?ete dü?ürdü ve a?z?m aç?k izledim görüntüleri çünkü o yanda? gazetelerde yazd??? kadar olmasa da, seek abart?lm?? oldu?unun fark?nda olsam da kad?na gerçekten bir sald?r? oldu?una inanm??t?m. Çünkü küçücük bebe?i olan bir kad?n, onurlu bir kad?n böyle bir yalan söylemez. Çünkü içinde cinsel sald?r? iddias? da olan bir olayda elbette kad?n?n beyan? esas al?n?r. Çünkü biliyordum ki bir ba?bakan halk?na göz göre göre böylesine istismarc?, tahrik edici bir yalan söylemez. Bu ülkenin yar?s? için ba?örtüye özgürlük getirmi? büyük bir lider, böyle bir iftira atar m? ülkesinin di?er yar?s?n?n gençlerine?

Habere göre aylard?r olay? soru?turan emniyet, baz istasyonlar?ndan ald??? sinyallerle o zaman zarf?nda orada bulunanlar? ifadeye ça??racak ve te?his için kad?na gösterecek kadar hassas davranm??. Resmen didik didik etmi? halka gösterebilecekleri bir kan?t bulmak için. Bir tarafta iddiay? ispatlamak, ba?bakan? hakl? ç?karmak için u?ra?an emniyet, di?er taraftan sivillerin döverek öldürdü?ü Ali ?smail’in görüntülerini silen emniyet. Gerçekleri örten, yalanlar? ise do?rulamaya çal??an adalet sistemimiz… Dü?ündükçe içim ürperiyor. Kan?m donuyor…

Ne bu hayali karakterlerle dolu, insan beynini zorlayacak güçlükte iddialar? ortaya atan kad?n, ne ülkesini iç kar???kl??a sürükleyecek, halk?n? birbirine dü?ürecek bir yalan söyleyecek kadar gözü dönmü? Ba?bakan, ne de iktidar?n tetikçili?ini üstlenen, Gezi eylemine kat?lanlara kar?? nefret olu?turmaya çabalayan yazarlar?, gazetecileri tarih affetmeyecek… Sadece tarih mi? Bakal?m ba?ka kimler, neler affetmeyecek sizi;

HUKUK

Tasfiye ede ede emriniz alt?na ald???n?z hakimler, savc?lar ve kolluk kuvvetleri, müdahale etmekten çekinmedi?iniz yarg? organlar? sizden taraf gözükse de bu geçici bir durumdur. Adalet elbet sa?lanacak ve bu millet er geç hesap soracakt?r.

“Suç uydurma; madde 271. – (1) i?lenmedi?ini bildi?i bir suçu, yetkili makamlara i?lenmi? gibi ihbar eden ya da i?lenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soru?turma yap?lmas?n? sa?layacak biçimde uyduran kimseye üç y?la kadar hapis cezas? verilir.”

”Halk? Kin ve Dü?manl??a Tahrik  veya A?a??lama; madde 216. –  (1) Halk?n sosyal s?n?f, ?rk, din, mezhep veya bölge bak?m?ndan farkl? özelliklere sahip bir kesimini, di?er bir kesimi aleyhine kin ve dü?manl??a alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenli?i aç?s?ndan aç?k ve yak?n bir tehlikenin ortaya ç?kmas? halinde, bir y?ldan üç y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.”

BA?ÖRTÜLÜ KADINLAR

Zaman?nda ikna odalar? kurduran zihniyet bile böyle zarar vermemi?ti ba?örtüsüne. Bu yalanlar? atarken hiç dü?ünmediniz mi ”ba?örtülü bac?lar?m?n” güvenilirli?i zedelenir diye. Hiç akl?n?zdan geçmedi mi gerçekten böyle bir olay (fantezi ve hayali k?s?mlar? hariç) olursa ma?dur kad?na kimse inanmayacak, ?üpheyle yakla?acak diye? Ülkemizin en büyük sorunlar?ndan cinsel istismar, aile içi ?iddet, tecavüz olaylar?nda k?zlar?m?z, kad?nlar?m?z zaten ”sana kimse inanmaz” ”senin namusun lekelenir” gibi korkutmalarla susturulurken, en yak?n?na bile anlatmaya cesaret bulamazken böyle bir yalan?n o ma?durlar?n beyanlar?n?, konu?ma cesaretlerini ne derece tehlikeye att???n? idrak edemediniz mi? ?ahsen ben ba?örtüm üzerinden böyle kirli tezgahlar kurdu?unuz, siyasetinize alet etti?iniz için hakk?m? helal etmiyorum. Bundan böyle ba??na gelen olaya insanlar? inand?ramayan hiç bir kad?n da helal etmeyecektir.

?ST?SMARA VE ??DDETE U?RAYAN KADINLAR

Ortaya ç?kar?lan görüntülere ra?men hala ”kad?n?n beyan? esast?r, ben onun iddialar?na inan?r?m” diyenler var. Sormak istiyorum gözalt?na al?n?rken tacize ve ?iddete u?rayan veya karakolda ç?plak aramaya maruz kalan kad?nlar?m?za neden ses ç?karmad?n?z? Onlar?n beyanlar? neden esas al?nmad?? Ben ba?ka bir bak?? aç?s?yla tekrar sormak istiyorum; toplumu derinden etkileyen, politik boyutu da olan böyle bir olayda halka ciddi kan?tlar sunman?z gerekmez miydi? Ba?bakan’?n sözlerini hat?rlat?yorum: ”Müddei iddias?n? ispatla yükümlüdür.”

YALANA DAH?L ED?LEN M?N?K BEBEK

Zehra Develio?lu e?er psikolojik bir hasta de?ilse ben gerçekten merak ediyorum büyüyünce o çocu?un yüzüne nas?l bakacak? Ba?bakan?n?, millet vekilini, bakan?n?, gazetecisini yalan?na dahil edip (veya bu ki?ilerin yalan?na dahil olup) hiç utan?p s?k?lmadan halka yalan söyleyebilen, onlarca gencin yaralanmas?na hatta 6 ki?inin ölmesine sebebiyet verecek aç?klamalar yapan bir annenin çocu?u olarak an?lmak büyük bir utanç sebebi…

GEZ?’DE ??DDET GÖRENLER VE HAYATINI KAYBEDENLER

Görüntülerin yay?mlanmas?ndan sonra Zehra Develio?lu’nun avukat? bas?n aç?klamas? yapm??; kad?n ve bebe?inin darp edildi?ine dair rapor varm??.

Ben vicdanlar?n?z? bir an olsun Gezi direni?i için dinlemenizi rica ediyorum. ?nsanlar orada hunharca dövüldüler. Kolu, baca??, kafas? k?r?ld? insanlar?n, gencecik insanlar kör oldu. Aralar?nda üniversite ö?rencisi de var temizlik görevlisi de.
Onlarca polisin oturma eylemi yapan gençlerin üzerine çullan?p yaka paça gözalt?na al?nd?klar?na ?ahit oldum ben. Onlar?n da darp raporu var. Ama adil ve tarafs?z bir soru?turma yürütecek hukuk yok!

Döverek öldürülen Ali ?smail’i ateist diye, korkak bir polis kur?ununa kurban giden Ethem’i örgüt üyesi diye insanlar?n vicdan muhasebesi yapmas?na izin vermediniz ama sald?r?ya u?rayan kad?n?n ba?örtülü olmas? üzerinden ma?duriyet yaratmaya çal??t?n?z. Oysa o kad?na üzülmemiz için, faillerine tepki göstermemiz için ba?örtülü olmas?na gerek yoktu. Hor gördü?ünüz, tümünü terörist, vandal diye yaftalad???n?z gençler emin olun sizden çok daha duyarl?d?r kad?na ?iddete, etnik kökene ve dine yönelik sald?r?lara.

Melek Bilgili

Hakkında Melek Bilgili

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencisiyim.

Bir yorum

  1. taylanözgür ekinci

    gerçekten çok başarılı bir yazı melek bilgili haımefedi sizi tebrik ederim.

Cevapla