watch

Ütopik Sosyalizmin Kısa Tarihçesi ve Başarısızlığının Sebebi

Ütopik Sosyalizmin Kısa Tarihçesi ve Başarısızlığının Sebebi

http://datacleaning.ru/race/skorost-kupit-krasnodar.html Gönderildi.Serkan Alpkaya in Felsefe Düşünce, Güncel

паглюферал отзывы 19. yüzy?l?n ortalar?na de?in i?çiler, this ya burjuva fikirlerin ya da ütopik sosyalizmin etkisi alt?ndayd?lar. Ütopik sosyalizm, there kapitalizmin ve i?çi s?n?f?n?n do?u?u ile birlikte ortaya ç?km??t?r. Her ?eyden önce, information pills i?çi s?n?f?n?n bask?ya ve sömürüye kar?? protestosunu ve yeni, adil bir rejin kurulu?unu görmek dile?ini ifade ediyordu. Sosyalizmin ve ütopik komünizmin ilk temsilcileri, Thomas Morus (1478-1535), Tommaso Campanella (1565-1639), François Emile Babeuf (1760-1798) gibi isimlerdir. Bu isimler, sömürü düzeninin ciddi ele?tirisini yapt?lar ve yeni adil bir toplumun nas?l kurulmas? gerekti?i hakk?nda bir sürü fikir ileri sürdüler. Onlara göre, bu yeni toplum, herkesin iktisadi, siyasal, manevi; her alanda e?itli?ini sa?lamal?yd?. Ama ütopyac?lar; temel soruna, bu yeni toplumun nas?l düzenlenece?i konusuna yan?t veremiyorlard?. Genel olarak betimledikleri toplum, gerçek olmayan bir evrene yerle?tirilmi?ti. Morus, toplumunu, uzakta bulunan эфоретик купить Ütopi Adas?’na yerle?tiriyordu ve o zamandan beri de bu sözcük; dü?sel olan, gerçekle?emez olan her ?eyin anlam?na gelmeye ba?lad?.

купить скорость в екатеринбурге 19. yüzy?lda, ütopik sosyalizm, Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837) ve Robert Owen ( 1771-1858) taraf?ndan geli?tirildi. Bu isimler, kapitalist toplumun çeli?kilerini görüyor ve hakl? olarak, burjuva devrimi bayra??na yaz?lm?? olan http://launchpad.innovationsummit.net/pab/metadon-gde-kupit.html özgürlük, http://texprem.ru/life/ekstazi-kupit-v-novgorode.html e?itlik ve http://gdanskdlaorkiestry.pl/good/narkotiki-kupit-sayt.html karde?lik isteklerinin burjuva devriminden sonra i?çilere ne özgürlük, ne e?itlik, ne de karde?lik getirdi?i kan?s?ndayd?lar. Ütopik sosyalistler; kapitalizmi ?iddetle yeriyorlar, kapitalizmin yaralar?n? ve kusurlar?n? de?ip ortaya koyuyorlar, sömürüden ve toplumsal uzla?maz kar??tl?klardan ar?nm?? yeni bir toplumsal düzen ülküsüyle, kapitalizme kar?? ç?k?yorlard?. 19. yüzy?l?n ütopik sosyalistleri; üretimin geli?mesini, eme?e göre payla?may? ve insanlar?n temel gereksinmelerinin kar??lanmas?n?, sosyalist ilkenin gerçekle?mesinin önemli bir etkeni say?yorlard?. Hatta kapitalist toplumdan sosyalist topluma geçi? yolunu da önermeye çal??t?lar. Örne?in, Fourier, dü?man birliklerini bütünden ay?rarak onlar? tek tek dövü? düzenini ordusunda uygulayan Eski Yunan’?n askeri lideri Makedonyal? Filip’in fikrinden esinlenerek falanjlar kurmay? tasarl?yordu. Buna göre, yeni toplum, sosyalist ilkeleri uygulayacak olan 300-400 ailelik falanjlar halinde örgütlendirilmeliydi. Bunlar, öteki insanlar? da yeni bir toplum kurmak gere?ine inand?racak örnekler olacakt?.

купить трамадол в виннице 2015 без предоплаты Fourier ve Saint-Simon, bu yeni toplumu anlatabilmek ve ya?atabilmek için bir hayli çaba gösterdiler. Ancak, Fourier dü?üncesinin neden desteklenmedi?ini anlamadan öldü; Saint-Simon ise, paras?n? bu yeni ilkelere göre örgütlenmi? bir derne?e yat?rd? ama k?sa bir zamandan sonra bu örgüt s?radan bir kapitalist giri?ime dönü?tü.

где купить в нижнем новгороде трамадол Neden ütopik sosyalistler yenilgiye u?rad?lar? Çünkü toplumun, do?ru bir bilimini henüz kuramam??lard?. Onlar?n teorileri; büyük k?sm?yla insan?n niteli?inin de?i?mezli?i, toplumsal yasalar?n ça?lar boyunca de?i?mezli?i gibi burjuva yasalar?na dayan?yordu. Toplumsal yasalar?n, fizik yasalar?na benzer oldu?unu san?yorlar ve insanlar?n iyiler ve kötüler diye ayr?ld?klar?n? kabul ederek, kapitalist ve i?çi aras?nda ayr?m yapm?yorlard?. Onlara göre, nas?l ki do?ada, ayn? i?aretli yükler birbirlerini iterler, kar??t i?aretli yükler birbirlerini çekerlerse, toplumda da benzer zevkleri olan insanlar uyu?amazlar fakat ayr? zevkleri olanlar iyi anla??l?rlar. Bu fizik yasalar?n?n toplumun incelenmesine yanl?? bir biçimde aktar?l???, yaln?zca burjuva fikirlerinin etkisinden de?il, toplumsal bilimlerinin oldu?u kadar do?a bilimlerinin de o ça?larda dü?ük bir düzeyde bulunmas?ndan, kapitalizmin ve i?çi hareketlerinin az geli?mi? olmas?ndan kaynakl?d?r.

http://9000977.ru/low/kuritelnie-smesi-kupit-tomsk.html Tagged with:

Hakkında Serkan Alpkaya

Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Ön Asya Arkeolojisi okuyor. Gençlerbirlikli. Gökçeada aşığı. Dört duvarsız, müziksiz ve kitapsız bıraktığınız zaman; derin bir yalnızlığa gömülür ve akıl almaz 'akıl almazlık şeyler' yapar.

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine