http://smk-islamiyahsayang.sch.id/dast/343.html

Eren Erdem – El-Medinet’ül Fâzıla

Eren Erdem – El-Medinet’ül Fâzıla

http://autokup.ru/good/mdma-red-bull.html Gönderildi.Adım Dergisi in 1. Sayı, Adım Dergisi, Felsefe Düşünce, Kitap & Dergi & Blog, Ütopya

лсд купить в москве Aslında olmayanın, olması gerektiğine inanılan ama dönemin koşul ve konjonktürü içinde gerçekleşmesi “imkansız” addedilen gelecek tasarımlarına ütopya deriz. Ütopyalar, iyinin resmi iken, kötü geleceğin resmediliş şeklinde “distopya” adı verilir. İdeolojilerin müspet bir biçimde “ütopyaya” dayanması, bir gelecek tasarımı olduğunu gösterir. Tarihi incelediğimizde, Platon’dan Farabi’ye, Rönesans aklının örgütleyicisi Bacon’dan, 16.yy’da Thomas Moore gibi isimlere kadar, insanlık “mevcut olanın” kaotik durumuna itirazla, olması arzula-nanı resmetmiş ve biçimlendirmiştir.

купить Второй Нальчик Bazen fantazinin hudutlarında gezinen “ütopyalar,” bir gerçekliğe dayandığı ölçüde “ideal toplum” aklını örgütleyebilir. Nitekim tarih ve toplum göstermektedir ki, “ideal toplum ya da kemalat arayışları, insanlığın en kadim arayışlarının başında gelir.”

go Habil(avcı, toplayıcı toplum) ile Kabil(tarım ve özel mülkiyet dönemi) arasındaki çatışma akabinde, “Adem’in yasak ağacı, Kur’an’ın deyimiyle mülkiyeti, üretim araçlarının bir zümreye ait olabileceği fikrini benimsemesine mütevellit,” sınıflı toplumun yani cehennemin koşul ve gerçekliğini yaşayan insanlık, bu durumdan çıkışın yöntemleri ile birlikte, çıkışın yaratacağı “ideal durumu” resmetme arayışını da gerçekleştirdi.

какой эффект от лсд İşte İslam’ın ütopyası, “Medinet’ül Fazıla’dır.” Farabi’nin ilk olarak ifade ettiği, İbni Haldun’un Mukaddime’sinde resmettiği bu toplumsal durum, esasen “gerçekçi bir muhtevaya sahiptir.”

купить закладки в Суоярви Medinet’ül Fazıla, “erdemliler şehri” manasına gelir. Farabi ilgili eserinde, insanlığın “kozmik birliği idrakini esas alan bir okumaya gark olmasıyla birlikte, ezen-ezilen çelişkisinin bertaraf edileceğini, kainatın nizam ve de-vinimine adaptasyonun mutlak prensip olarak görülmesi halinde, ideal toplumun ortaya çıkabileceğini ifade eder.” Esasen Farabi’ye ek olarak İbni Haldun, tabiatın “Allah’ın şeriatının uygulandığı yer” olduğu gerçeğine binaen, insanlığın iş ve oluşlarda “tabiata öykünerek” kendisini gerçekleştirmesi gerektiğini vurgular. Bu anlamda, Kur’an’ın temel “cen-net tasvirlerinin” ölüm ötesi bir durumda ziyade, ölüm öncesine ait bir durum olduğu, sınıfsız ve sınırsız bir dünyanın Kur’an’da zikredilen cennet kavramına karşılık geldiği fikri, Dr.Ali Şeriati’nin de yoğun biçim-de vurguladığı, dinin temel prensipleriyle çeliş-mez bir gerçektir.

аналоги лирики без рецепта Bu yaklaşım üzerinden, Medine pratiğiyle değerlendirme yapacak olursak, “inanan ve inanmayanların tek bir ümmet oluşturduğu” ifadesinin yer aldığı Medine vesikası, inanç öznesinin geri planda olduğu, insan öznesinin belirleyici kılındığı toplumcu bir anayasa olarak çıkar karşımıza. Ve İslam’ın ilk anayasasının hiç bir yerinde “ameli ve itikadi” bir ifadenin olmaması, ilahiyatçıları düşündürse de, kavrana-mamış bir durumdur. Bu duruma göre, “inanç,” ideal olana götüren bir araçtır. İdeal olan, “in-ançlardan arınmış olan durumdur.” Harita “yolu bulmak için gerekir.” Yol bulunduğunda “harita-ya ihtiyaç kalmaz.”

click Meselenin ontolojisini tartışmak yerine, pratiği üzerinden konuşursak; “Medine, özel mülki-yetin gelişmediği, ortaklaşmacı ve paylaşımcı üretimin belirleyici olduğu ve ilişkilerin de bu altyapı üzerinden şekillendiği bir süreçtir.” İşte İslam’ın ütopyası olan Medinet’ül Fazıla an-layışı, bu pratiğin “gelişmiş ve daha kapsamlı olarak kendisini gerçekleştirmiş halidir.” Eşitlik ve özgürlük fikrinin benimsendiği bu “ideal toplum okuması,” doğru anlaşıldığı taktirde, din adına kan dökme fiilinin ne kadar gerçekdışı olduğu da anlaşılacaktır.

see Ütopyalar, insanlığın ideale doğru yolculuğunun harital-arıdır. Ve ütopyasız yol sürmenin imkansızlığı “gerçeğin ta kendisidir…”

http://www.vsayy.com/prioriti/paxoraryk.html Eren Erdem

анаприлин амфетамин www. adimdergisi.org Sayı 2 – 2015

Tagged with:

Hakkında Adım Dergisi

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine