İsrail – Filistin sorununda din temellendirmesi

İsrail- Filistin sorunu son yıllarda dünya çapında yankı uyandıran olayların başında gelmektedir. İki devletin egemenlik, topraksallık, etnik ve dini kimlikler, kaynakların kontrolü ve bölgesel güç mücadelesinin iç içe geçtiği ve dini sembolik boyutlar gibi sebepleri de eklediğimizde sorun, sadece başladığı bölge olan Orta Doğu için değil tüm dünyayı etkileyen büyük bir problem haline gelmektedir. Özellikle uluslar arası hukuka aykırı hareket eden İsrail’e karşı dünyanın çeşitli ülkelerinden kınama ve ekonomik boykotlar gerçekleşmektedir. Hatta bazı Yahudiler de İsrail’i şiddetle kınamaktadırlar. İsrail ve Filistin ülkelerinde yaygın olan dinler sırasıyla Yahudilik ve İslamiyet dinleridir. İsrail’deki Yahudi güçleri, Filistin’de ise Müslüman kuvvetler bulunmaktadır. Ayrıca İsrail, içinde bulunduğu şartların getirdiği olağanüstü politikayı her an devreye sokma yeteneğine sahip olan ve tam da bu yüzden küresel toplumun bütün normlarından kendini “muaf” tutabilen bir ülkedir. Sorunun dini temellendirmesi hususunda farklı boyutlardan bakacak olursak, Yahudilerin çoğunluğunun inandığı ve değiştirilmiş olduğu kesinleşmiş olan kutsal kitaplardan biri olan Tevrat’ın bazı bölümlerinde öldür-menin ibadet olarak algılanabileceği kısımlar bulunabilir. Örneğin; İşaya 47/14, 26/11, Hezekiel 9/5-6. Yahudiler kendi inançlarına göre bir nevi ibadet yapıyorlar. Ve buna karşı Filistin’de Hamas direnişinin silahlı kolu olan El- Kassam tugayları bulunmakta ki bu askerler zulmün her şekline karşı kendi ürettikleri silahlarla, kendilerine ait vatanlarını korumaktadırlar. Öte yandan İsrail’in dün-ya politik sistemine ve devletlere ‘güvenlikçi’ yaklaşımı ve Siyonizm etkisi Filistin üzerinde büyük bir baskıya dönüşmüştür. İki devlet arasındaki sorunun temel noktası ve en çok etkiye sahip kısım dini unsurlardır.

Kudüs, Siyonizm ve İslamiyet çıkmazları

Dünya üzerinde yaygın olan 3 semavi dinin ortaya çıktığı Filistin bölgesi ve Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet dinleri için çok önemli bir şehir olan Kudüs için tarihte çeşitli ‘din’ kökenli savaşlar olmuştur. İsrail açısından bakarsak Yahudi inancına göre bu bölge Tanrı tarafından ‘sadece kendilerine’ vaat edilmiş topraklardır. Dolayısıyla bu toprakları almaları da ‘dinsel temellendirme’ çerçevesinde gerçekleşmektedir. İnançları çerçevesinde gerçekleşen şiddet dolu olaylara müdahale için uluslar arası toplumun bir numaralı ismi olan Birleşmiş Milletler 1947’de Filistin bölgesi için özel bir statü hazırlamıştı. Bu statü tasarısı çerçevesinde İsrail’in Filistin’in BM’ce belirlenmiş ve koruma altına alınmış topraklara karışma hakkı yoktu. Fakat İsrail’in ‘istisnai’ durumu hiçbir kısıtlamayı kabul etmediği için, sivilleri, çocukları, hastaneleri bombalama işlemleri devam etti. Kudüs’ün önemi İsrail- Filistin sorununda dini argümanların önemini gösteren bir delil olarak görülebilmektedir.

İkinci olarak Siyonizm düşüncesi; (aşırı İsrail milliyetçiliği de diyebiliriz) İsrail’in hedeflerinin çizildiği tablodur. İsrail, Theodor Herzl önderliğinde Filistin ve çevresinde politik Siyonizm çerçevesinde kurulan bir devlettir. Siyonist düşüncenin koyduğu sınırların dışına çıkmadan gerçekleştirilen her eylem, ‘ Yahudiler için Filistin’de kamu hukukuyla güvence altına alınmış bir vatan yaratmak’ sloganı altında gerçekleşmektedir. Bu düşünce akımı ekonomik olarak Mason locaları tarafın-dan desteklenmekte ve dünyanın en büyük kar amaçlı şirketleri ve Amerika’da bulunan İsrail lobileri İsrail’in askeri mühimmat sağlamalarına yardım etmektedirler.

Ayrıca bununla yetinmeyen İsrail, Siyonizmin getirdiği ırkçı düşüncelerle dünya üzerinde özellikle Orta Doğu’da çeşitli planlar gerçekleştirmektedir. Bunların en bilindikleri: Büyük Orta Doğu Projesi, Dinler Arası Diyalog gibi geniş kapsamlı projelerdir. Bu projelerin İsrail’e getirisi birlik içerisine hareket edemeyen Müslüman ve Hıristiyanlar üzerinden prim sağlamaktır.

Ve İsrail- Filistin sorunun-da üçüncü payı İslamiyet’e yöneltilmiştir. İbrahimi dinler diye tabir edilen 3 dinin sonuncusu olan İslamiyet, içeriği anlaşılmadan uygulama alanına koyulduğu anda insanlarda korku ve dehşet uyandırabilecek bir dindir. Barış ve sevgi temelli olan İslamiyet’e yönlendirilen yanlış yorumlar sonucu İslamiyet terörizm ile eş değer sayılmıştır. Özünde bütün dinlerin mesajı aynıdır: Allah, tektir ve O’nun peygamberleri vardır, hesaba çekileceğimiz bir gün ve uymamız gereken kurallar vardır. Fakat insanlar gönderilen peygamberlere çeşitli işkenceler yapmış, kitapları tahrif etmişlerdir. Ve en son gönderilen kitap Kur’an-ı Kerim ise değiştirilememiştir ve bu Hicr suresi 9.ayetinde Allah tarafından söylenmektedir. İsrail’in Filistinlileri vatanlarından çıkarmaya çalışması, masumları öldürmesine karşı Filistinlilerin ‘kendilerini korumak için savaşmaları’ gerek mantıksal gerekse dinsel çerçevede gayet doğaldır. Ve bu anlayışı aşırıya kaçırmadan yapılan hemen hemen her şey İslamiyet’teki cihat anlayışı ile uyuşmaktadır. Bu çerçevede kendilerini savunan Filistinliler bir nevi dinlerinin emrettiği bir uygulamayı yapmış bulunmaktadırlar. Yani Müslüman olmayanlara karşı kendilerini korumaları bir çeşit ibadet gibidir.

Sonuç ve Çözüm

İsrail- Filistin sorunundan çözüm için öncelikle her iki tarafında ortak paydada buluşması gerekmektedir. Ortak noktada buluşamayacakları bir nokta varsa o da Mescid-i Aksa’dır. Yahudiler merkez olarak kabul ettikleri bu mescidi ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyeceklerdir. Aynı şekilde Müslümanlarda bu merkezi ellerinden kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Sorunu anlamak için iki tarafından kutsal kitaplarına bakılmalı ve objektif bir şekilde savaşın başından sonuna kadar geçen süreçte kaybedilenlerin telafisi edilmelidir. Olaya yalnız Filistin tarafın-dan değil, İsrail açısından da bakmak kalıcı bir barış için faydalı olacaktır. Arabulucu olarak 1974 yılında BM tarafın-dan sağlam bir slogan bulunmuştu: ‘İki halk için iki devlet.’ Fakat bütün girişimlere, diplomatik çabalara rağmen özellikle 1990’lı yıllar sonrası Şimon Peres’in başbakanlığı ile daha kanlı bir hale dönüşen bu sorun temelinde din ve din-den kaynaklanan topraklar ve kutsallar üzerine inşa edilmiştir. Tabii bu problemi daha iyi anlamak için devletlerin ilişkilerindeki tarihi perspektifi de unutmamak gerekmektedir. Başbakan Davutoğlu ‘Filistin: Çıkmazdan Çözüme’ adlı kitapta belirttiği gibi, problemin tarihi açısından tutup sosyolojik olaylarına kadar derin incelenmesini sorunun anlama ve çözme açısından çok önemlidir.

www.adimdergisi.org Sayı – 2 – 2015

Kaynakça:

1 İsrail- Filistin Sorunu Ve Barış Sürecinin Geleceği konulu rapor. ORSAM tarafın-dan hazırlanmıştır.

2 Sabah Gazetesi,Web sitesi: http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/08/24/yahudile-rden-israile-boykot-cagrisi (erişim tarihi 30.08.2014)

3 Murat Yeşiltaş, Gazze ve Uluslar arası Toplumun Sefaleti, web adresi: http:// setav.org/tr/gazze-ve-uluslararasi-toplumun-sefaleti/yorum/16198 (erişim tarihi 30.08.2014)

4 Nursultan Abdülhamid İkinci, Değiştirilmiş Tevrat’ın Yahudiler’e Emrettiği İbadet, Web adresi: http://onceinsan.blogcu.com/degistirilmis-tevrat-in-yahudiler-e-emretti-gi-ibadet/477524 (erişim tarihi 30.08.2014)

5 Sedat Kızıloğlu, İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in Gelişimi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2 Sayı 1: Ocak 2012, sayfa 35-36

6 3 Semavi Din Açısından Kudüs’ün Önemi, Web adresi: http://kenandabirkuyu. blogspot.com.tr/2014/02/3-semavi-din-acisindan-kudusun-onemi.html (erişim tarihi 30.08.2014)

7 Siyonizm ve Irkçılık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: Ankara: 1982, No:511, sayfa 23

8 Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine FİLİSTİN, Fatma Tunç Yaşar, Sevinç Alkan Özcan ve Zahide Tuba Kor, sayfa 35

9 Halit Durucan, Siyonizm ve Siyonizm’in Evrensel Hedefleri, Web adresi: http:// www.makalemarketi.com/toplum-ve-haberler/politika/2106-siyonizmin-evrensel-hede-fleri.html (erişim tarihi 30.08.2014)

10 Ahmet Akgül, İslam Davası ve Cihat Kavramı, Togan Yayınevi: İstanbul, 2013, sayfa 53-56

Hakkında Mehmet Rakipoğlu

Cevapla