Bir Sürdürebilir Tehlike Olarak: Hidroelektrik Santralleri

“Su, tüm dünyada ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyada, yaşamın temel koşuludur. Yaşam, suyla başlamıştır. Su olmadığında sona erecektir. Su alınıp satılacak ticari bir mal değildir, tüm canlıların ulaşma-ya hakkı olan doğal bir varlıktır (Türkiye Su Meclisi “Su Manifes-tosu”, 2010)”.

HES yani Hidro Elektrik Santrali; Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin, elektrik enerjisine dönüştürüldüğü santrallerdir. Elektrik talebinin artması hidroelektrik santrallerin ortaya çıkmasında en büyük ne-dendir. Doğal gaz, petrol, kömür gibi kaynaklara kıyasla daha temiz ve yenilenebilir bir kaynak olduğu nedeniyle hidroelektrik sektörünün gelişimi devletler tarafından teşviki her ne kadar enerji talebini karşılamaya yönelik faaliyetler olsa da arka planda doğa tahribatının yadsınamayacak kadar çok olduğunu görmekteyiz. Hidroelektrik santrallerin yapım ve işletme süre zarfında , insanlara ve özellikle doğaya yönelik geri dönüşü mümkün olmayan ve büyük zararlara neden olabiliyor; küresel ısınma, tarım alanlarının yok olması, iklim değişikliği, canlı türündeki azalma ve doğal yaşam alanlarının tahribi bunlardan bazılarıdır. Sürdürülebilir hidroelektrik gelişimi için dengeli bir planlama gerekiyor.

Türkiye’de 69 ilde toplam 478 Hidroelektrik Santral var, 61 ilde 534 HES daha yapılması planlanıyor, planlananların gerçekleşmesi durumunda HES sayısı 71 ilde bin 12’ye yükselecek. Planlan HES’lerin 160’ı inşaat aşamasında. Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 700 dolayında HES projesinin planlandığını belirterek, bu projelerden 145’inin yapımının başladığını ve bazılarının tamamlanarak deneme üretimine geçtiğini söyledi. Coğrafyası itibariyle Hes Projeleri için seçilen Karadeniz bölgesinde yöre insanı bu projeye karşı çıkmakla birlikte eylem ve hak arama noktasında mahkemeye başvurmuş-tur. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘baba ocağı’ Güneysu’daki Gürgen Deresi, deneme üre-timine geçen santral nedeniyle kuruyan ilk dere olmuştur. Yargının ‘dur’ demesi ya ‘hemen kamulaştırmaya’ ya da yeni projelerin yapımına neden olmaktadır.

Sonuç olarak su, nihayet öncelikle etik olarak kendi içkin değeri olan bir varlık, buna ek olarak tüm yaşam ve ekosistemler için vazgeçilmez bir kaynak ve tüm toplumun faydalandığı bir doğal kaynaktır. Türkiye’nin enerji anlamında dışa bağımlılığının azaltılması alternatif enerji üretimine teşvikini sağlamaktadır ancak bu demek değildir ki; doğaya zarar vermeliyiz. Bu sebeple suyun kullanımına yönelik tüm girişim-ler üstün kamu yararı çerçevesinde yapılmalıdır. Halkın su kullanımına erişimi ve bu konuda karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizma-lar oluşturulmalıdır. Suyun tasarruflu kullanılması ve gelecek nesillere kaliteli ve yeterli su aktarılması için yapılan planlarda arz değil talep yönetilmelidir. Tür-kiye’nin su ve çevre politikası suyun boşa akmadığı ilkesini içermeli; herhangi bir yatırım nedeniyle doğal su döngüsünün sekteye uğramaması için her türlü ön-lem alınmalıdır. Su ve suyun kullanımı hiçbir siyasete veyahut siyasal iktidarın mevcut zihniyeti doğrul-tusunda uyguladığı politikalara alet edilmemelidir. Kendi çıkarı doğrultusunda uzun vadede salt enerjiye yönelik korunma talebiyle yapılan her ‘Hes Projesi’ gelecek kuşak için birer tehlike atfetmektedir.

Kaynaklar

i TASAM Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/enerji_uretimi_ve_ cevresel_etkileri__cf9b7fbe-48ad-4126-9ee1-f4e93eb1202f.pdf (Erişim tarihi: 26.03.2015)

ii Beyza Kural HES’ler; Faaliyettekiler, Planlananlar, Durduru-lanlar 14 Şubat 2014 http://www.bianet.org/bianet/cevre/153518-hes-ler-faaliyettekil-

er-planlananlar-durdurulanlar (Erişim Tarihi: 27.03.2015

Gözde Çevikaslan

www.adimdergisi.org – Sayı – 3 – 2015

Hakkında Gözde Çevikaslan

Cevapla